นางสาวสมทรัพย์ อติชาติบุตร
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
-----------------------------------------------------------------------
https://drive.google.com/a/kn.ac.th/file/d/0B4Fn7cqRyyTIZUZzVC1YMFFBOEU/view
https://drive.google.com/a/kn.ac.th/file/d/0B4Fn7cqRyyTIZGdFQ18xZWhKdWs/view
https://sites.google.com/a/kn.ac.th/kn-calendar/
https://drive.google.com/a/kn.ac.th/file/d/0B_cPNKzOQnG3MFRQOGZfejY2VXc/view
https://sites.google.com/a/kn.ac.th/prakan-khunphaph/home/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A1.57.jpg?attredirects=0