ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (การใช้งาน Google Apps For Education)
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  จังหวัดกาญจนบุรี
------------------------------------------------------

ปีการศึกษา 2560 
พบกับตลาดวิชาการ!!
หลักสูตรการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หลักสูตร! จากทีม ICT

รายละเอียดการอบรม 24/03/2560