*โหลดคู่มือการใช้เครื่องตรวจข้อสอบ คลิก!!

SCORE_KN
การตรวจข้อสอบโดยใช้เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ*
คุณครูสามารถ Download คะแนนสอบได้ด้วยตนเอง
โดยการเข้า www.google.co.th  แล้ว login ด้วย E-mail โรงเรียน  xxx.xxxx@kn.ac.th
เปิดเว็บไซต์ www.kn.ac.th >> KN-Score

อักษรย่อรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้