การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
บูรณาการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ตามสถานการณ์ลดการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลำดับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอน

เข้าบทเรียน

1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูฐาปกรณ์ กระแจะจันทร์

https://www.loom.com/share/1b2e973d9dc84a3695d046556e39c33b

2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูจีระนันท์ จับใจ

https://youtu.be/rgKPfyigdDc

3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูอัญชลี โชคสมกิจ

https://www.loom.com/share/488bdf8d97fa449eb428edf1e4b52859

4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูอัญชลี โชคสมกิจ

https://youtu.be/xVbDAdbyk6Q

5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูกานต์ระวี โสคำภา

https://www.loom.com/share/42a4d60ac6ad49ada9c639fbf44398b8

6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูดุษดียา สมผลภาดี

https://youtu.be/yhLnCKyLubg

7

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูศิริพร คล่องจิตต์

https://youtu.be/3J7s1Rqwyc4

8

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูอัษฎาวุธ สุขสวัสดิ์

https://youtu.be/-blRxiqY5jo

9

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูสมนึก มีน้อย

https://youtu.be/IY6Q-ytVBaI

10

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูอเนก โพธิ์ทอง

https://www.loom.com/share/9abb3209943f41f6bc58f8edf208c705

11

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูเกษม วรรณะ

https://youtu.be/RgIoRRH_-CI

12

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูไพศิษฐ์ ทองบรรเทิง

https://youtu.be/fcLFhZv28dg

13

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

ครูพุทธวรรณ มงคล

https://www.youtube.com/watch?v=IqeEmUA8TxI

14

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูส.สยมภู จุ้ยทอง

https://youtu.be/HNfMB0E22x0​

15

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูปิยะวรรณ เริงเขตกรณ์

https://www.loom.com/share/bd8fdcd9375b4542ba30edb5d24a67d1

16

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูณัฐณิชา กาญจนสินธุ์

https://drive.google.com/file/d/1jtJN46hbV-DO4Xi_M57EjmKX6aOFq_ke/view?usp=sharing
วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube