ประกาศ   -    ตารางการอบรม สอวน. ค่าย 1 สาขาชีววิทยา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วันพุธที่ 3 – วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561บรรยาย ห้อง เยอรมัน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ปฏิบัติการ ห้อง 326 ห้อง 323 อาคาร 3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์