สืบเนื่องจาก "ความสำเร็จของโครงการพัฒนาครูแกนนำ หรือ โครงการ Boot Camp" ที่ผ่านมา
หน่วยศึกษานิเทศก์ กระทรวงศึกษาธิการ และ บริติช เคานซิล 
ได้ร่วมมือกันพัฒนาโครงการศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Regional English Training Centres) ครอบคลุม 8 จังหวัดใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนายกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนตามรูปแบบ Communicative Approach อย่างเข้มข้น เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ณ ศูนย์อบรมภาษาอังกฤษระดับภูมิภาคโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetC12op4FripVEVLzwni1RdEfcl7wSDxM1LJzwiADYCyWppQ/viewformตารางการอบรมฯ และ ติดตามผล
(Boot Camp) ระดับภูมิภาค โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  จังหวัดกาญจนบุรี


ตารางการเวลาอบรมฯ
(Boot Camp) ระดับภูมิภาค โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  จังหวัดกาญจนบุรี


09.00 am - 10.30 am        ACTIVITY
10.31 am - 10.50 am          BREAK
10.51 am - 12.15 pm            ACTIVITY
12.16 pm - 13.15 pm           LUNCH
13.16 pm - 13.45 pm           ACTIVITY
14.46 pm - 15.00 pm         BREAK
15.01 pm - 16.30 pm         ACTIVITY