ตารางวาระการประชุม : ทีมงาน ICT-KANCHANA

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (ICT)

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8


ครั้งที่เรื่องที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมหมายเหตุ 
1/2559
(29 เมษายน 2559)
1. เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ICT 
2. เรื่อง ภาระงานในงาน ICT แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบงานของแต่ละคนให้ชัดเจน
3. เรื่อง การติดตามงานซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน
4. เรื่อง ระบบงานตรวจสอบอุปกรณ์ตามห้องต่าง ๆ
5. เรื่อง คู่มือในการใช้งานห้องพิเศษต่าง ๆ
6. เรื่อง ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
7. เรื่อง อื่นๆ ...
1. นายปริญญา  เหลืองแดง
2. นายอลงกรณ์  สาเล็ก
3. นางสาวนงลักษณ์  ศิริฟัก
4. นางสาวสโรชา  กุลวงศ์
5. นายศุภกร  สงคราม
6. นายอรรคพล  บรรเทาทุกข์
7. นายสมภพ  อ่องจุ้ย
Plan
2/2559
(26 ตุลาคม 2559)

1. เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ICT 2/2559

เพิ่มเติมภาระงานของ นางสาวเพ็ญนภา  ปุยสุวรรณ

ภาระงานของ นายอรรคพล บรรเทาทุกข์ (ภาระงานนอกเหนือ ICT)

2. เรื่อง เรื่องแผนปฏิบัติงาน ICT 2/2559 

สำรวจกิจกรรมก่อนการทำแผนฯ

แผนการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม

แนวทางการจัดกิจกรรม

การสรุป หรือ รายงานการดำเนินกิจกรรม

สรุปยอดเงิน และการแสดงรายจ่ายของแต่ละกิจกรรม

3. เรื่อง ตรวจสอบอุปกรณ์ตามห้องต่าง ๆ ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2559

ปัญหาเรื่องเครื่ืองคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ต่างๆ

ประชุมชี้แจงเรื่องการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

4. เรื่อง การย้ายห้องเรียนคอมพิวเตอร์

ย้ายห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1 และ คอมพิวเตอร์ 2

ย้ายห้องซ่อมคอมพิวเตอร์

ย้ายห้องพักครูคอมพิวเตอร์

5. เรื่อง การเตรียมเอกสารนักเรียน ระบบตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียน

รายละเอียดรายชื่อนักเรียน/ข้อมูลนักเรียน

รูปภาพถ่ายนักเรียน

การแจ้งครูที่ปรึกษาตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

6. เรื่อง ภาระงานในงาน ICT แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบงานของแต่ละคน

ปัญหาของแต่ละคน แต่ละหน้าที่

แนวทางการแก้ไขปัญหา

การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ICT

7. เรื่อง อื่นๆ ...

1. นายปริญญา เหลืองแดง
2. นายอลงกรณ์ สาเล็ก
3. นางสาวนงลักษณ์ ศิริฟัก
4. นางสาวสโรชา กุลวงศ์
5. นายศุภกร สงคราม
6. นายอรรคพล บรรเทาทุกข์
7. นายสมภพ อ่องจุ้ย
8. นางสาวเพ็ญนภา ปุยสุวรรณ