ขณะนี้เกินภาคเรียนที่ 2/2560
ท่านใดยังไม่ได้ชำระเงินของภาคเรียนที่ 2/2560 กรุณาติดต่อชำระเงินสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

 

 https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWTTVmRXBpTTYyQTQ/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWWThhVjItU1BKUVk/view?usp=sharing        https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWUW9FdkhSdVV4aEU/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWMi0tMkVHZFY4MWc/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWanBYdTYzT2NoUXM/view?usp=sharing
         
 https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWVlNLb2ZwajFuZmM/view?usp=sharing        https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWMk52RlJmZjJUXzQ/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/12wY3N8dUXzmd8YOJYt7CageXkyzwDMA1/view?usp=sharing

 https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWTWhCWHRPbDJlMHM/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWME0xaXpOR080Qmc/view?usp=sharing        https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWMkpvbWJHT1BCeGc/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/12vmCajpHrsb-fWDLfrMuDunAn4S1zIO7/view?usp=sharing

 https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWX3ZZU2dZb2JjNUk/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWMEptaHNwR05vcTQ/view?usp=sharing        https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWbDE3STBlV184Qm8/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWMl94M0dfdXR2SjQ/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/12yPqACDANFlQVfBi_urLEXxeCqsPXlCZ/view?usp=sharing

 https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWZ1F4Y0MwclFsekE/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWLUZUWFowS3BmMGc/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWMFFWZFpybm9oSlU/view?usp=sharing        https://drive.google.com/file/d/12yMJ4vKf6y0m2W7FnOXgelrBIQGnGffr/view?usp=sharing

 https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWcG5RT1Y3Nnc3MmM/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWMGF2dU85bUNUTDA/view?usp=sharing        https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWb3cxNFJ2aUU5UVE/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWMlBoREtVZFk3Ymc/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/13-7dAOSVvHkg1wzI6gCmiJZXkt44Gg75/view?usp=sharing

 https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWa3NnNGJtcUgtdmc/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWMGJCa0w2WmhDNWs/view?usp=sharing        https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWMlJDZU1odW9iTlE/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/12ncfXvtcXtbJMHV66DGlVMYVmgxY5bqc/view?usp=sharing

 https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWLTBjWFZyWS1PLU0/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWMGRuSnVDcWxCd1U/view?usp=sharing        https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWMlJvbXlmOF9Sa2M/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/12niNKGe4jAYjPWuPEMK6M6XZ-0ES-rfT/view?usp=sharing

 https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWQnNsMzdKbGZodjQ/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1DSoOorEWezgFBTj7obJXOxpTJ-2TuD-V/view?usp=sharing        https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWMlpta3R3RkE0Snc/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/12nr72TKkU7osboRqqqdODhJliwwV0uZR/view?usp=sharing

 https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWbGJiUVZBMVlwZG8/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWM1A3dThoQnhJOUU/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWMU1KMHlUWGJOR2s/view?usp=sharing        https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWMmlHeTdBZ19SRmM/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWbjE5Tnh6eWFUVnM/view?usp=sharing

 https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWTng4bGhEbmkzZ2c/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWM1NJV1FOVVQ1MnM/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWMUZzRjVzX0dFNTg/view?usp=sharing        https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWMnBuUFhHSk5kLXM/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWNjAyVnpaM3NicTQ/view?usp=sharing

 https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWcndfUVpXVjNBSHc/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWM29tSUdzbDZXbkk/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWMVliSWFfaGdHTFU/view?usp=sharing        https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWMnliOUt2Yk5MUnM/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWcFY0X041YnYwdms/view?usp=sharing

 https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWaDR5TFY1MDVlak0/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWM2YwRDVFT2hkNVU/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWMWpRS2JwQThsM28/view?usp=sharing        https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWdHpTSldOZmJkOVU/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWSU96RFI4WlRzV2M/view?usp=sharing

 https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWREp3aFNjVGF1TGs/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWM2oyckFBVVVSb1k/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWMXIwcWZYcHNHbEE/view?usp=sharing        https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWUlpBX0hJRkZkRGs/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWWXFSVkRjMDJ3MDQ/view?usp=sharing

 https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWZWRsMXdkMmJKU28/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWM3hBN051NmJPa0U/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWMXRBZ24xOG5xalE/view?usp=sharing        https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWS2NXWkExZnN0UG8/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWWU9rdkxrN3JRQzA/view?usp=sharing

 https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWZ21YWnNObUFYelU/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWQVhvMU9fUm02MVk/view?usp=sharing         https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWRWdDNThmcVliRlk/view?usp=sharing

             https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWV0JEandJWUxFeDA/view?usp=sharing