****แจ้งใบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ของปีการศึกษา 2561*** 
ทางฝ่ายการเงิน จะแจกให้นักเรียนในวันที่นักเรียนมาเข้าค่ายกลุ่มสัมพันธ์ 

https://sites.google.com/a/kn.ac.th/gfmis/thexm-2-pi-kar-suksa-2560/phakh-reiyn-thi-1-2561  


https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWQzFhWnJqYmZCNDQ/view?usp=sharing