ตรวจสอบภาระงานของเจ้าหน้าที่
*เลือกตรวจสอบรายละเอียดโดยคลิกตามชื่อเจ้าหน้าที่
https://docs.google.com/a/kn.ac.th/spreadsheets/d/1nJribcDpX00gsDgH8HGomXsORM_fYTi5Otc6YAH1csc/edit?usp=sharing