งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีนโยบายและดำเนินงานเพื่อวัตถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้ 
    

วัตถุประสงค์ ความมุ่งหมายของงาน
  • เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย
  • เพื่อให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย สัมมนา ฝึกอบรมและงานบริหาร
  • เพื่อให้บริการวิชาการคอมพิวเตอร์แก่นิสิตนักศึกษา และบุคลากร

ขอบเขตของงาน
  • พัฒนาวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และควบคุมดูแล
  • บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  • บริการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย
  • บริการให้คำปรึกษาแนะนำ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  • จัดฝึกอบรมวิชาการคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร
  • จัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอและพร้อมแก่การใช้งาน