หน้าแรก


                     : : งานประกันคุณภาพการศึกษา  : : วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร : :
                           : :   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   : :
                                             
                                                 http://www.pcc.kmitl.ac.th/

ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

     ปรัชญา.."การศึกษาด้านเทคโนโลยี เกษตร อาหาร และพลังงานทางเลือก เป็นรากฐานของชีวิตที่ยั่งยืน"
 
      ปณิธาน.."มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยี เกษตร อาหาร และพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน"
 
      วิสัยทัศน์.."เป็นสถาบันอุดมศึกษาอันดับ 1 ของภาคใต้ ด้านเทคโนโลยี เกษตร อาหาร และพลังงานทางเลือกในปี พ.ศ. 2564"

      พันธกิจ...ตามพระราชบัญญัติสถาบัน ที่กำหนดไว้ 4 ด้านคือ
                - การจัดการเรียนการสอน
                - การวิจัย
                - บริการวิชาการ
                - ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
CHEQA
TQA 
สกอ.
 สมศ.

RSS Feed