บริหารทรัพยากรบุคคล  ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำอัตรากำลัง   การศึกษาต่อ  ฝึกอบรม   ดูงานการรับสมัครบุคคล  ตลอดจน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายในคณะฯ ทั้งหมด