Home


April 19, 2016, Bangkok, Thailand

What's New

 May 10, 2016 แก้ไขการเข้าถึงภาพกิจกรรม ทุกท่านสามารถเข้าถึงภาพในแฟ้มได้แล้วค่ะ
 May 2, 2016 เอกสารประกอบการประชุม ภาพกิจกรรม และสรุปผลงานที่ได้รับรางวัล
 April 17, 2016 Update กำหนดการประชุม
 April 6, 2016 Update รายชื่อบทความที่ผ่านการตอบรับ
 April 1, 2016 Update กำหนดการละรายชื่อบทความ
 MARCH 9, 2016 Update กำหนดการและรายละเอียดการเตรียมโปสเตอร์
 December 21, 2015 Abstract submission deadline extended to January 15, 2016
 ขยายระยะเวลารับบทความ ถึง วันสุดท้าย: วันที่ 15 มกราคม 2559
 November 9, 2015 Abstract submission is available.
 November 4, 2015 Website opened.


หลักการและเหตุผล

       วิศวกรรมอาหารเป็นศาสตร์ที่บูรณาการพื้นฐานทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ในหลายแขนงวิชาเข้าด้วยกัน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาเครื่องจักรและกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมอาหารจึงมีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย นอกจากนั้นวิศวกรรมอาหารยังเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารให้ยั่งยืน อันเป็นรากฐานสำคัญในการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

       งานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้านวิศวกรรมอาหารจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศให้ก้าวหน้าและทันต่อสถานการณ์โลกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเป็นเวทีส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านวิศวกรรมอาหาร ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในส่วนของภาคการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารให้ก้าวหน้าและเข้มแข็งต่อไป

>> Call for paper

วัน-เวลาและสถานที่จัดงาน

    วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559

    ณ ห้องประชุม อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

รูปแบบการประชุมวิชาการ

เป็นงานเสนอผลงานวิจัยและนิทรรศการด้านวิศวกรรมอาหาร หัวข้อการประชุมจะครอบคลุมนวัตกรรม งานวิจัยทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร และอื่นๆ ตามหัวข้อที่กำหนด (แสดงข้างล่าง) โดยมีกิจกรรมการประชุม ดังนี้

          1.  การเสนอผลงานภาคบรรยาย

          2.  การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

          3.  นิทรรศการจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

*อนึ่งบทความที่ได้รับการคัดเลือกส่วนหนึ่งจะนำลงตีพิมพ์ในวารสารวิศวสารลาดกระบัง:ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI

หัวข้อที่กำหนด 

ประกอบด้วย

  • Food Machinery
  • Food Processing
  • Food Process Instrumentation and Control
  • Food Properties and Food Quality
  • Food Safety and Management
  • Food Packaging and Handling
  • Related Topics in Food Processing System

กำหนดการสำคัญ

ระดับปริญญาตรี

วันสุดท้ายรับบทคัดย่อ  20 มกราคม 2559
 การตอบรับบทความ   20 กุมภาพันธ์ 2559
 วันเสนอผลงาน     19 เมษายน 2559

(หมายเหตุ พิจารณาเฉพาะผลงานของนักศึกษาวิศวกรรมอาหาร ชั้นปีที่ ในปีการศึกษา 2558)

ระดับประเทศ

 วันสุดท้ายรับบทคัดย่อ 15 มกราคม 2559
 การตอบรับบทความ   20 มกราคม 2559
 วันสุดท้ายรับบทความเต็ม 20 กุมภาพันธ์ 2559
 วันเสนอผลงาน 19 เมษายน 2559

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณสุธัญญา ถาดนาค

ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์ 02 329 8356-8 ต่อ 11            

โทรสาร 02 329 8356-8 ต่อ 13

Email: fenett2016@kmitl.ac.th

Website: www.foodeng.kmitl.ac.th/fenett2016 และ https://sites.google.com/a/kmitl.ac.th/fenett2016