แนะนำคณะเทคโนโลยีการเกษตร
          

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ทุนการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง


ชมภาพกิจกรรมงานเกษตรเจ้าคุณทหาร     https://sites.google.com/a/kmitl.ac.th/news/home


อาจารย์สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง 
จัดอบรมงานบริการทางวิชาการ ประจำปี 2560พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2559  
ให้กับ รศ.ดร.สุนีรัตน์  เรืองสมบูรณ์ 
 อาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 


พิธีมอบรางวัลบุคลาการสายสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2559  ให้กับ นายทศพล  เปลี่ยนประเสริฐ  สังกัดส่วนสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560


                                                             Read More....


กิจกรรมภายใน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง


เป็นตัวแทนแข่งขันกีฬา 4 จอบ


สำรวจครัสเตเชี่ยน ที่ศูนย์การศึกษา
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
แลปเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดทัศนศึกษาระบบนิเวศและองค์ประกอบ
ของสิ่งมีชีวิต ณ ดอนหอยหลอด สมุทรสงคราม งานภาคปฏิบัติ ปรับปรุงพื้นที่บ่อดิน


เก็บตัวอย่างสัตว์ทดลอง ที่เกาะสีชัง ร่วมกับ 
The Swire Institute of Marine Science, 
University of Hong Kong 

                                                                 Read More....

กิจกรรมภายใน
หลักสูตรสัตวศาสตร์