ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระะบัง

     
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมงานนิทรรศการเกษตรเจ้าคุณทหาร  ประจำปี 2560  ระหว่างวันที่  10-19 กุมภาพันธ์ 2560  
อาจารย์สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง 
จัดอบรมงานบริการทางวิชาการ ประจำปี 2560 

   Read More....
  • กิจกรรมภายในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง
  
จบประมงแล้วทำงานอะไร????????


 
สำรวจครัสเตเชี่ยน 
ที่ศูนย์การศึกษา
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 


 
 แลปเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด 
       Read More....

  • กิจกรรมภายในหลักสูตรสัตวศาสตร์
 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ ศึกษาดูงาน  งานเปิดบ้านและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 


 ภาพกิจกรรมการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
    Read More....