หน้าแรก


:: ข่าวการศึกษา

:: สื่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิสนธิภายนอกของสัตว์

การปฏิสนธิภายนอกของกบ


การปฏิสนธิภายนอกของปลานิลรูปแบบการเรียนการสอน 4Ex2

                                       ถ่ายรูปร่วมกับ Mr. Mitsuo NOBUCHI ในกิจกรรมเปิดชัั้นเรียน Open class 
                               ตามรูปแบบของ Lesson study บวกกับ open approachในงานสาธิตวิชาการครั้ง 4 ปี 56
             
     ถ่ายรูปร่วมกับท่านอาจารย์สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประทับใจในตัวท่านมาก เริ่มเห็นแสงสว่างของการศึกษาไทยจากคำกล่าวของท่าน 
                                      ที่สุดแสนจะโดนใจ ประทับใจในตัวท่าน ท่านพูดจริง ทำจริง เกิดปัญหาจริง พัฒนาจริง 
                               ไม่ได้พูดมาลอยๆ สอนให้เด็กคิดสอนให้เด็กคิด สอนอย่างไร ทำอย่างไร ท่านอธิบายได้ชัดเจนมาก
                                     เมื่อนำมาสรุปแล้วแนวคิดของท่านจะคล้ายๆ Lesson study บวกกับ open approach
                                       ท่านอาจารย์    "เราจะต้องสอนให้เด็กรู้จักคิด ไม่ใช่สอนให้เด็กท่องจำไปสอบ ONET"
     ผู้ฟังตรงกับแนวความคิดของผู้ฟังที่คิดมาตลอดว่า "ทุกวันนี้ทำอะไรก็อยู่ก็ไม่รู้ นักเรียนก็เบื่อ คนสอนก็สุดเซง พูดซ้ำไปซ้ำมา ท่องกลับไปกลับมา
                                                          ถึงเวลาเปลี่ยนหรือยังประเทศไทย เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนหลักสูตร เปลี่ยนแบบแผน เปลี่ยนระบบ"

      การศึกษาชั้นเรียน เป็นนวัตกรรมในการพัฒนาวิชาชีพแนวทางหนึ่งที่กระทำโดยครูในโรงเรียนเอง โดยการที่ครูทำกิจกรรมร่วมกัน 4 กิจกรรม เป็นวงจรซ้้ำไปซ้ำมาเพื่อพัฒนาวิธีการเรียนการสอนให้ดีขึ้นเรื่อยๆ คือ 
                1. ร่วมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
                2. จัดการเรียนรู้และสังเกตการจัดการเรียนรู้ 
                3. สะท้อนผลชั้นเรียน 
                4. ช่วยกันสรุปผลการเรียนรู้ของตนเองเพื่อพัฒนาวิธีการสอน  
การศึกษาชั้นเรียนเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาวิชาชีพครูที่สามารถช่วยให้ครูพัฒนาตัวเองและพัฒนานักเรียนไปพร้อมๆกัน
 (ชัยชนม์ หลักทอง. 2556)   

- แนวคิดและขั้นตอนแงการศึกษาชั้นเรียนของ Lewis(2002)


   - แนวคิดของการศึกษาชั้นเรียนของ Leswis (2002)
            1.  ตั้งเป้าหมาย และวางแผน
            วิเคราะห์เป้าหมายสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียน และการพัฒนาระยะยาว ออกแบบวางแผนการสอนร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งงานวิจัยที่สังเกตการสอนของเพื่อนครู
            2. วิจัยชั้นเรียน
           
ครูคนหนึ่งในกลุ่มสอนด้วยแผนการสอนที่เตรียมไว้ ขณะที่ครูคนอื่นสังเกตการสอนและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการคิดของนักเรียน การเรียนรู้ของนักเรียน การมีส่วนร่วม พฤติกรรม และอื่น ๆ ของนักเรียน
            3. อภิปรายชั้นเรียน
           
แลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันพิจารณาว่าหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนไปถึงเป้าหมาย คืออะไร และการพัฒนาเกิดขึ้นหรือไม่ ควรพัฒนาการสอนของตนเองอย่างไร
           4. สรุปผลการเรียนรู้ของครู
           
ถ้าจำเป็น ขัดเกลาและสอนใหม่อีกครั้งหนึ่ง เขียนรายงานที่ประกอบด้วยแผนการสอน ข้อมูลของนักเรียน และ สะท้อนว่าได้เรียนรู้อะไร

   - ขั้นตอนของการศึกษาชั้นเรียนของ Leswis (2002)

  ขั้นตอนที่ 1 จัดตั้งกลุ่มการศึกษาชั้นเรียน โดยมีกิจกรรมดังนี้ หาสมาชิก นัดหมายวันเวลาที่แน่นอน จัดทำแผนการพบกัน และตั้งกฎระเบียบในการทำงานกลุ่ม
        ขั้นตอนที่
2 ทำการศึกษาชั้นเรียน มีกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ ตกลงเรื่องแนวการทำวิจัย เลือกเนื้อหาวิชา และคัดเลือกหน่วยที่จะทำ
           ขั้นตอนที่
3 วางแผนการทำวิจัย โดยการศึกษาแผนการวิจัย พัฒนาแผนการสอนและขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
           ขั้นตอนที่
4 สอนและสังเกตการสอน โดยการเก็บข้อมูลตามที่ตั้งเอาไว้
           ขั้นตอนที่
5 อภิปรายและวิเคราะห์ผลการวิจัยชั้นเรียน
           ขั้นตอนที่
6 สะท้อนผลและวางแผนขั้นตอนต่อไป


:: ตัวอย่างงานวิจัย

research::
ตัวอย่างแผน


Lesson Plan ‎(Responses)‎