Google Site

              เราสามารถสร้างเว็บไซต์ของเราเองไว้บนอินเตอร์เน็ตได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องจ่ายเงินค่าเช่าพื้นที่เก็บเว็บไซต์ของเราให้กับเจ้าของเซิร์ฟเวอร์อีกต่อไป แต่ก่อนที่เราจะสร้างเว็บไซต์บน Google เราต้องสมัครเข้าใช้ Google ก่อน ซึ่งในบทความนี้จะไม่กล่าวถึง ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์บน Google Site มีดังนี้
 1. การสร้างไซต์
 2. สร้างเอกสารเว็บเพจหน้าหลัก
 3. ส่วนประกอบต่าง ๆ ในหน้าแก้ไขหน้าเว็บ
 4. การสร้างเว็บเพจหน้าใหม่
 5. การตั้งค่าหน้าเว็บเพจ
 6. การลบเว็บเพจออกจากไซต์ของเรา
 7. การสร้างการเชื่อมโยงกับเว็บเพจที่เราสร้างขึ้นเอง
 8. การสร้างการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่แหล่งอื่น
 9. การแทรกรูปภาพในเว็บเพจ
 10. แถบคุณสมบัติรูปภาพ
 11. การแทรกตาราง
 12. การแก้ไขตาราง
 13. การจัดวางรูปแบบ
 14. การสร้างสารบัญในหน้าเว็บเพจ