หน้าแรก

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

NEW   กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561

NEW วันที่ 26 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยีจัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

โดยคณะเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรในการตรวจประเมินคุณภาพและกำกับคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ดังรายนามต่อไปนี้
(1) รศ.ดร.กิติโรจน์  หวันตาหลา เป็นประธานกรรมการ  (2) รศ.ดร.ปรเมศ  บันเทิง เป็นกรรมการ และ (3) ผศ.พลฤทธิ์  จุลมนต์  เป็นกรรมการ 

 

       

     

โดยมี ผศ.ดร.ธนกร  โรจนกร ประธานหลักสูตร, รศ.ดร.บวรศักดิ์  ลีนานนท์  และ อ.ดร.จินตนา  ศรีผุย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร และร่วมให้สัมภาษณ์ในกิจกรรมครั้งนี้


NEW วันที่ 25 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยีจัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพอาหาร  

โดยคณะเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรในการตรวจประเมินคุณภาพและกำกับคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ดังรายนามต่อไปนี้
(1) รศ.ดร.ดรุณี  โชติษฐยางกูร เป็นประธานกรรมการ  (2) ผศ.นุศรา  สุระโคตร เป็นกรรมการ และ (3) ผศ.พลฤทธิ์  จุลมนต์  เป็นกรรมการ 

 

 
    

โดยมี ผศ.ดร.จันทนี  อุริยะพงศ์สรรค์ ประธานหลักสูตร, ผศ.ดร.ศุภวรรณ  ถาวรชินสมบัติ, อ.ดร.ปฏิมากร  พะสุวรรณ และ อ.ดร.พิมพ์นิภา  หิรัณย์สร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร และร่วมให้สัมภาษณ์ในกิจกรรมครั้งนี้


NEW วันที่ 24 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยีจัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหา  

โดยคณะเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรในการตรวจประเมินคุณภาพและกำกับคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ดังรายนามต่อไปนี้
(1) ผศ.จินดาพร  จำรัสเลิศลักษณ์ เป็นประธานกรรมการ  (2) รศ.ดร.ปรเมศ  บรรเทิง เป็นกรรมการ และ (3) ผศ.ดร.ปรีย์กมล  กลั่นฤทธิ์  เป็นกรรมการ 

 

        

โดยมี ผศ.ดร.รัชฎา  ตั้งวงค์ไชย ประธานหลักสูตร, ผศ.ดร.อารยา  เชาว์เรืองฤทธิ์, รศ.วรนุช ศรีเจษฎารักข์, ผศ.สามารถ  มูลอามาตย์  และ ผศ.ดร.อัมพร  แซ่เอียว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร และร่วมให้สัมภาษณ์ในกิจกรรมครั้งนี้


NEW วันที่ 23 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยีจัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

โดยคณะเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรในการตรวจประเมินคุณภาพและกำกับคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ดังรายนามต่อไปนี้
(1) รศ.ดร.โสภณ  บุญลือ เป็นประธานกรรมการ  (2) ผศ.ดร.อารยา  เชาว์เรืองฤทธิ์ เป็นกรรมการ และ (3) ผศ.นุศรา  สุระโคตร เป็นกรรมการ 

     


โดยมี ผศ.ดร.ปรีย์กมล  กลั่นฤทธิ์ ประธานหลักสูตร, รศ.ดร.ลักชณา  เหล่าไพบูลย์, รศ.ดร.พัฒนา  เหล่าไพบูลย์  และ ผศ.ดร.วีระ  ปิยธีรวงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร และร่วมให้สัมภาษณ์ในกิจกรรมครั้งนี้NEW วันที่ 20 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยีจัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพอุตสาหกรรม

โดยคณะเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรในการตรวจประเมินคุณภาพและกำกับคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ดังรายนามต่อไปนี้
(1) รศ.ดร.โสภณ  บุญลือ เป็นประธานกรรมการ  (2) รศ.ดร.กิติโรจน์  หวันตาหลา เป็นกรรมการ และ (3) ผศ.ดร.ไมตรี  ปะการะสังข์ เป็นกรรมการ 

 

         


โดยมี ศ.ดร.อลิศรา  เรืองแสง ประธานหลักสูตร, ผศ.ดร.มัลลิกา  คงเกียรติขจร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร และร่วมให้สัมภาษณ์ในกิจกรรมครั้งนี้


NEW วันที่ 10 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยีจัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
โดยคณะเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรในการตรวจประเมินคุณภาพและกำกับคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ดังรายนามต่อไปนี้
(1) ผศ.ดร.ยุวรัตน์  เงินเย็น เป็นประธานกรรมการตรวจ  (2) ผศ.ดร.อารยา  เชาว์เรืองฤทธิ์ เป็นกรรมการ และ (3) ดร.วรรณา  ศริแสงตระกูล เป็นกรรมการ 

โดยมี ผศ.ดร.รุ่งโรจน์  อาจเวทย์ ประธานหลักสูตร, รศ.ดร.รุ่งเรือง  เลิศศิริวรกุล, รศ.ดร.เพียงตา  สาตุรักษ์, ดร.ณัฐวิโรจน์  ศิลารัตน์ และ ดร.กฤติกา  ตระกูลงาม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร และร่วมให้สัมภาษณ์ในกิจกรรมครั้งนี้

            

NEW วันที่ 10 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยี ได้รับการสุ่มตรวจโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
โดย
คณะเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรในการตรวจประเมินคุณภาพและกำกับคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ดังรายนามต่อไปนี้
(1) 
ผศ.ดร.ลิ่มทอง พรหมดี  เป็นประธานกรรมการ  (2) ผศ.ดร.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา เป็นกรรมการ  (3) รศ.ดร.สิรินดา ยุ่นฉลาด เป็นกรรมการ  และ มีนายเอกลักษณ์  ขาวประภา ผู้ประสานงานกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โดยมี ผศ.นุศรา  สุระโคตร ประธานหลักสูตร,  ผศ.วินิจ ยังมี และ ดร.วิมล  สุขพลำ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร และร่วมให้สัมภาษณ์ในกิจกรรมครั้งนี้
            
                  

NEW วันที่ 11 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยีจัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
โดย
คณะเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรในการตรวจประเมินคุณภาพและกำกับคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ดังรายนามต่อไปนี้ 
(1) ร
ศ.ดร.ดรุณี  โชติษฐยางกูร  เป็นประธานกรรมการ  (2) ผศ.ดร.ยุวรัตน์  เงินเย็น เป็นกรรมการ  (3) 
ผศ.นุศรา  สุระโคตร เป็นกรรมการ  

โดยมี ดร.อนาลยา  หนานสายออ ประธานหลักสูตร,  ดร.อาทิตย์  อภิโชติธนกูล, ดร.ธัญญา  จันทร์ประสพชัย และ ผศ.พลฤทธิ์  จุลมนต์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร และร่วมให้สัมภาษณ์ในกิจกรรมครั้งนี้
     

     

กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2561 เพื่อขอรับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐานในฐานข้อมูล TQR

คณะเทคโนโลยี ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในหลักสูตร เพื่อขอรับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐานในฐานข้อมูล TQR ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

NEW  วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรมบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2561 เพื่อขอรับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานในฐานข้อมูล TQR ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร TQR ดังนี้ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงศักดิ์  ขจรผดุงกิตติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นประธานการ และ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร  จำรัสเลิศลักษณ์  สาขาวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ  ภู่พัฒน์วิบูลย์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นกรรมการ 

         
       
  
NEW  วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2561 เพื่อขอรับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานในฐานข้อมูล TQR 
ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร TQR ดังนี้ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงศักดิ์  ขจรผดุงกิตติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นประธานการ และ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร  จำรัสเลิศลักษณ์  สาขาวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วงศ์วีระ  วรรณพงศ์ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นกรรมการ 

                       
กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx (Self-Assessment : SA) รุ่นที่ 2

ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx (Self-Assessment : SA) เมื่อวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร
ซึ่งจัดโดยกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx สามารถวิเคราะห์โครงร่างองค์กร
และการดำเนินงานในหมวดต่างๆ สามารถจำแนกจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนารวมทั้งค้นหาสาเหตุ จัดลำดับความสำคัญของปัญหาขององค์การ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของคณะ
และผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพภายในระดับคณะต่อไปได้
 
        ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ. เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ และ รศ.พญ. สุพินดา คูณมี คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งวิทยากรทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(TQA Assessors) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเกณฑ์การประเมิน EdPEx เป็นอย่างดี โดยรูปแบบในการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการบรรยายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรได้บรรยายวิธีการวิเคราะห์
และปรับปรุงการจัดทำโครงร่างองค์การ การประเมินระดับพัฒนาการของการดำเนินงานในหมวดต่างๆ การสรุปผลการประเมินในภาพรวมและการตั้งเป้าหมาย การจัดลำดับความสำคัญของการปรับปรุง
นำไปจัดทำแผนพัฒนาที่สำคัญขององค์กร และให้ฝึกปฏิบัติการโดยให้คณะได้ฝึกวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาคณะของตนเอง โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเรียนรู้ขั้นตอนการประเมินตนเอง
ตามแนวทาง EdPEx การค้นหาโอกาสในการปรับปรุง และนำไปจัดทำแผนพัฒนาองค์กรเพื่อพัฒนาปรับปรุงองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

   
     

CR.กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ข่าว : วรลักษ์ ศรีอนันต์ 
ภาพ : คมสัน พันธุ์ชัยเพชร
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเวบไซต์ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยี