หน้าแรก


กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะเทคโนโลยี ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยีได้รับการตรวประเมินคุณภาพภายในจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(EdPEx)
คณะเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ดังรายนามต่อไปนี้ 
1.รศ.ดร. พงศกร พรรณรัตนศิลป์ 2. รศ.ดร. นันฑรัตน์ โฆมานะสิน 3. อาจารย์ ดร. วรัฐ ลาชโรจน์
4ผศ.ดร. สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน 5. .ดรธนวุฒิ  ตันติโสภารักษ์ 6. นางสาววิลาวัลย์ คำสอนทา

โดยมี รศ.ดร.พรเทพ  ถนนแก้ว คณบดี, ผศ.ดร.ขนิษฐา  เฟียล่า รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, อาจารย์ ดร.ณัฐวิโรจน์  ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, 
นายสมคิด  พลตื้อ ผู้อำนวยการองบริหารงานคณะเทคโนโลยี, นางศิวลี พานเยือง หัวหน้างานบริหารทั่วไป, นางพัชรี  พงศ์พัสนันท์ หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ
และนางรังรอง  รัตนะ นักวิชาการแผนและสารสนเทศ 
ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ และ ท่านคณบดี ได้กล่าวต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยี ในรอบปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา 
จากนั้นทีมคณะกรรมการได้สัมภาษณ์ทีมบริหาร ตัวแทนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และได้สะท้อนผลการดำเนินงานของคณะก่อนดำเนินการจัดส่งสรุปรายงานผลให้กับคณะอย่างเป็นทางการภายหลัง
 
     
       

     
   
กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี  ปีการศึกษา 2561
วันที่ 11 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยีจัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต     
คณะเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรในการตรวจประเมินคุณภาพและกำกับคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ดังรายนามต่อไปนี้ 
(1) ร
ศ.ดร.ดรุณี  โชติษฐยางกูร  เป็นประธานกรรมการ  (2) ผศ.ดร.ยุวรัตน์  เงินเย็น เป็นกรรมการ  (3) 
ผศ.นุศรา  สุระโคตร เป็นกรรมการ  

โดยมี ดร.อนาลยา  หนานสายออ ประธานหลักสูตร,  ดร.อาทิตย์  อภิโชติธนกูล, ดร.ธัญญา  จันทร์ประสพชัย และ ผศ.พลฤทธิ์  จุลมนต์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร 
และร่วมให้สัมภาษณ์ในกิจกรรมครั้งนี้

                 กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561
วันที่ 26 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยีจัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

คณะเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรในการตรวจประเมินคุณภาพและกำกับคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ดังรายนามต่อไปนี้
(1) รศ.ดร.กิติโรจน์  หวันตาหลา เป็นประธานกรรมการ  (2) รศ.ดร.ปรเมศ  บันเทิง เป็นกรรมการ และ (3) ผศ.พลฤทธิ์  จุลมนต์  เป็นกรรมการ 

 

              

โดยมี ผศ.ดร.ธนกร  โรจนกร ประธานหลักสูตรรศ.ดร.บวรศักดิ์  ลีนานนท์  และ อ.ดร.จินตนา  ศรีผุย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร และร่วมให้สัมภาษณ์ในกิจกรรมครั้งนี้

วันที่ 25 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยีจัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพอาหาร  

คณะเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรในการตรวจประเมินคุณภาพและกำกับคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ดังรายนามต่อไปนี้
(1) รศ.ดร.ดรุณี  โชติษฐยางกูร เป็นประธานกรรมการ  (2) ผศ.นุศรา  สุระโคตร เป็นกรรมการ และ (3) ผศ.พลฤทธิ์  จุลมนต์  เป็นกรรมการ 

 

            


โดยมี ผศ.ดร.จันทนี  อุริยะพงศ์สรรค์ ประธานหลักสูตรผศ.ดร.ศุภวรรณ  ถาวรชินสมบัติ, อ.ดร.ปฏิมากร  พะสุวรรณ และ อ.ดร.พิมพ์นิภา  หิรัณย์สร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร และร่วมให้สัมภาษณ์ในกิจกรรมครั้งนี้

วันที่ 24 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยีจัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหา

คณะเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรในการตรวจประเมินคุณภาพและกำกับคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ดังรายนามต่อไปนี้

(1) ผศ.จินดาพร  จำรัสเลิศลักษณ์ เป็นประธานกรรมการ  (2) รศ.ดร.ปรเมศ  บรรเทิง เป็นกรรมการ และ (3) ผศ.ดร.ปรีย์กมล  กลั่นฤทธิ์  เป็นกรรมการ 

 

                 

โดยมี ผศ.ดร.รัชฎา  ตั้งวงค์ไชย ประธานหลักสูตรผศ.ดร.อารยา  เชาว์เรืองฤทธิ์, รศ.วรนุช ศรีเจษฎารักข์, ผศ.สามารถ  มูลอามาตย์  และ ผศ.ดร.อัมพร  แซ่เอียว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร และร่วมให้สัมภาษณ์ในกิจกรรมครั้งนี้


กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561
วันที่ 23 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยีจัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรในการตรวจประเมินคุณภาพและกำกับคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ดังรายนามต่อไปนี้
(1) รศ.ดร.โสภณ  บุญลือ เป็นประธานกรรมการ  (2) ผศ.ดร.อารยา  เชาว์เรืองฤทธิ์ เป็นกรรมการ และ (3) ผศ.นุศรา  สุระโคตร เป็นกรรมการ 

         


โดยมี ผศ.ดร.ปรีย์กมล  กลั่นฤทธิ์ ประธานหลักสูตรรศ.ดร.ลักชณา  เหล่าไพบูลย์, รศ.ดร.พัฒนา  เหล่าไพบูลย์  และ ผศ.ดร.วีระ  ปิยธีรวงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร และร่วมให้สัมภาษณ์ในกิจกรรมครั้งนี้
วันที่ 20 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยีจัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรในการตรวจประเมินคุณภาพและกำกับคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ดังรายนามต่อไปนี้
(1) รศ.ดร.โสภณ  บุญลือ เป็นประธานกรรมการ  (2) รศ.ดร.กิติโรจน์  หวันตาหลา เป็นกรรมการ และ (3) ผศ.ดร.ไมตรี  ปะการะสังข์ เป็นกรรมการ 

 


               
กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2561 เพื่อขอรับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐานในฐานข้อมูล TQR

คณะเทคโนโลยี ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในหลักสูตร เพื่อขอรับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐานในฐานข้อมูล TQR ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรมบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2561 เพื่อขอรับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานในฐานข้อมูล TQR ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร TQR ดังนี้ 
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงศักดิ์  ขจรผดุงกิตติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นประธานการ และ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร  จำรัสเลิศลักษณ์  สาขาวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ  ภู่พัฒน์วิบูลย์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นกรรมการ 

                
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2561 เพื่อขอรับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานในฐานข้อมูล TQR 

ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร TQR ดังนี้ 
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงศักดิ์  ขจรผดุงกิตติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นประธานการ และ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร  จำรัสเลิศลักษณ์  สาขาวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วงศ์วีระ  วรรณพงศ์ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นกรรมการ 

       
                

วันที่ 10 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยี ได้รับการสุ่มตรวจโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 

คณะเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรในการตรวจประเมินคุณภาพและกำกับคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ดังรายนามต่อไปนี้ 
(1) ผศ.ดร.ลิ่มทอง พรหมดี  เป็นประธานกรรมการ  (2) ผศ.ดร.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา เป็นกรรมการ  (3) รศ.ดร.สิรินดา ยุ่นฉลาด เป็นกรรมการ  และ มีนายเอกลักษณ์  ขาวประภา ผู้ประสานงานกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โดยมี ผศ.นุศรา  สุระโคตร ประธานหลักสูตร,  ผศ.วินิจ ยังมี และ ดร.วิมล  สุขพลำ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร และร่วมให้สัมภาษณ์ในกิจกรรมครั้งนี้

                         
            
วันที่ 10 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยีจัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
 


คณะเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรในการตรวจประเมินคุณภาพและกำกับคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ดังรายนามต่อไปนี้ 
(1) ผศ.ดร.ยุวรัตน์  เงินเย็น เป็นประธานกรรมการตรวจ  (2) ผศ.ดร.อารยา  เชาว์เรืองฤทธิ์ เป็นกรรมการ และ (3) ดร.วรรณา  ศริแสงตระกูล เป็นกรรมการ 

โดยมี ผศ.ดร.รุ่งโรจน์  อาจเวทย์ ประธานหลักสูตร, รศ.ดร.รุ่งเรือง  เลิศศิริวรกุล, รศ.ดร.เพียงตา  สาตุรักษ์, ดร.ณัฐวิโรจน์  ศิลารัตน์ และ ดร.กฤติกา  ตระกูลงาม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร และร่วมให้สัมภาษณ์ในกิจกรรมครั้งนี้


              

ความพึงพอใจต่อการเข้าใช้ Web Site ประกันคุณภาพคณะเทคโนโลยี