หน้าแรก


นโยบายการบริหารคณะเทคโนโลยี

อัตตลักษณ์คณะเทคโนโลยี คือ “บัณฑิตพร้อมทำงาน (READY TO WORK)  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะในคราวประชุมครั้งที่ 3/2555 วันที่ 8 มีนาคม 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
“พร้อมทำงาน (Ready to Work)” โดยมีองค์ประกอบคุณลักษณะย่อย 3 ด้านดังนี้
• มีประสบการณ์พร้อมปฏิบัติงานในวิชาชีพ
• พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
• เรียนรู้ตลอดชีวิต

เอกลักษณ์คณะเทคโนโลยี คือ บูรณาการความรู้สู่การวิจัีย ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาคมคณะเทคโนโลยี   และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะในคราวประชุมครั้งที่ 3/2555 วันที่ 8 มีนาคม 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ข่าวประชาสัมพันธ์

 คณะเทคโนโลยีได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2558 ระหว่างคณบดีกับรองคณบดีฯ และหัวหน้าภาควิชา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ในคราวประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2558

เพื่อเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่คณะเทคโนโลยีได้กำหนดไว้ และให้เกิดผลดี มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยี ต่อไป
ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรคณะเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2558 - 10 ตุลาคม 2558 Downloadด้านล่างนี้

pic-IQA2557_หลักสูตร


Ċ
rungrong srisawatt,
2 มิ.ย. 2556 20:39
ĉ
rungrong srisawatt,
28 เม.ย. 2557 20:57
Comments