หน้าแรก

เรียน  ผู้วิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

        ระบบการติดตามการพิจารณาโครงการวิจัยที่จัดขึ้นมานี้  วัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนการติดต่อสอบถามความคืบหน้าของโครงการวิจัย สามารถติดตามได้เฉพาะโครงการวิจัยใหม่ ของคณะกรรมการจริยธรรมประจำสาขาวิชาคณะที่ 2 - 3 เท่านั้น ซึ่งประกอบไปด้วย  
        1. โครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณาเข้าข่ายการยกเว้นการรับรองจริายธรรมฯ (Exemption)  
        2. โครงการวิจัยที่เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร็ว (Expedited)  
        3. โครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณาทางด้านสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา (Social&Behavioral)
        4. โครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณาทางด้านคลินิก  
        
        ผู้วิจัยสามารถตรวจสอบสถานะโครงการวิจัยของผู้วิจัยได้ โดยดูจากเลข HE หากโครงการวิจัยเข้าที่ประชุมแล้ว จะมีการระบุครั้งที่ประชุม เช่น 05/2560 วาระ 4.2.01 เป็นต้น และจะมีผลการพิจารณาแสดง ซึ่งเป็นมติที่ประชุม เช่น มติ C จากนั้นหนังสือแจ้งผลการพิจารณาหลังประชุมจะถูกจัดส่งไปยังต้นสังกัดตามระบบงานสารบรรณต่อไป ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์หลังจากโครงการเข้าที่ประชุมไปแล้ว   
        หลังจากนั้น หากผู้วิจัยทำการจัดส่งโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขตามมติที่ประชุมแล้ว หากเลขานุการพิจารณาให้การรับรอง ช่องการรับรองแล้วจะมีเครื่องหมาย  /   และระบุวันที่ให้การรับรอง   จากนั้นหนังสือรับรองจะถูกจัดส่งให้ผู้วิจัยอีกครั้งตามระบบงานสารบรรณต่อไป

       หมายเหตุ  การอัพเดทข้อมูลของโครงการวิจัยจะทำการปรับปรุงเวลา 15.30 น. ในวันเวลาราชการ
       

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

                                                                                                                          สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข.


 
หน้าเว็บย่อย (1): แบบประเมินความพึงพอใจ