Smart Kidney

    


                  Thailand 4.0 คือวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความยั่งยืน ในทางการแพทย์นั้น มีการใช้เทคโนโลยีนำเข้าอย่างมากมายใกล้เคียงกับประเทศที่พัฒนาแล้ว การใช้นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเองในประเทศ ควรได้รับการส่งเสริม นอกจากผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้ป่วยสมควรได้รับการรักษาทดแทนไตและการดูแลแบบองค์รวม โดยการพัฒนาการบริการควรครอบคลุมทั้งจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้น และควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพการรักษา   ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคไต คณะแพทยศาสตร์ ,โครงการ CKDNET มหาวิทยาลัยขอนแก่น และงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มองเห็นความสำคัญของการริเริ่มและต่อยอดการพัฒนาคุณภาพการบริการดังกล่าว จึงได้จัดประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง “Kidney Smart: Integrated Concepts for Smart City”  ในวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561 ณ      โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายในหน่วยบริการต่าง ๆ ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง คณะผู้จัดการประชุมขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้เกียรติมาบรรยายในการประชุม และบริษัทเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้เข้าร่วมประชุม จะได้ความรู้ที่ทันสมัยและนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วยสืบไป