Registrationค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ

  • ผู้เข้าร่วมประชุมโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
    สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
    ชื่อบัญชี โครงการพิเศษ ประเภทบัญชีออมทรัพย์
    เลขที่บัญชี 551-3-02491-7

เอกสารสำคัญ


จำนวนผู้ลงทะเบียนขยายเวลารับผลงานทางวิชาการ
ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562