Registrationค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ

 • ผู้เข้าร่วมประชุมโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
  สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ชื่อบัญชี โครงการพิเศษ ประเภทบัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 551-3-02491-7

เอกสารสำคัญ

 • หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ (หนังสือภายใน)
 • หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ (หนังสือภายนอก)
 • หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ (อธิบดีกรมปศุสัตว์)
 • หนังสืออนุมัติดำเนินโครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561

จำนวนผู้ลงทะเบียน