Click to view schedule Click to view schedule  

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ

 • ผู้เข้าร่วมประชุมโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
  สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ชื่อบัญชี โครงการพิเศษ ประเภทบัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 551-3-02491-7

วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน

 • โปรดส่งหลักฐานการชำระมาที่
  e-Mail: kvacconference19@gmail.com พร้อมระบุ
       - ชื่อผู้ลงทะเบียน
       - วันที่ชำระค่าลงทะเบียน
       - ชื่อในใบเสร็จรับเงิน
       - ที่อยู่ในใบเสร็จรับเงิน
 • ผู้เข้าร่วมประชุมรับใบเสร็จรับเงินได้ที่โต๊ะลงทะเบียนหน้างาน

เอกสารสำคัญ

จำนวนผู้ลงทะเบียน