สอบถามเพิ่มเติม

 • สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
  อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • โทรศัพท์ 043-202585
 • e-Mail : genedu@kku.ac.th

https://sites.google.com/a/kku.ac.th/gecon2018/home/evaluate_btn.png

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ

 • ผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันอุดมศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ชำระค่าลงทะเบียน 500 บาท
  โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทบัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 551-293300-8
 • ผู้เข้าร่วมประชุมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

การส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน

 • โปรดส่งหลักฐานการชำระมาที่ e-Mail: genedu@kku.ac.th พร้อมระบุ
       - ชื่อผู้ลงทะเบียน
       - วันที่ชำระค่าลงทะเบียน
       - ชื่อในใบเสร็จรับเงิน
       - ที่อยู่ในใบเสร็จรับเงิน
 • ผู้เข้าร่วมประชุมรับใบเสร็จรับเงินได้ที่โต๊ะลงทะเบียนหน้างาน

เอกสารสำคัญ

จำนวนผู้ลงทะเบียน