โปรแกรมส่งเกรด Version 4 (16 Dec 2014) กำหนดส่งเกรดภายใน 16.30 น. ก่อนวันประชุมกรรมการคณะ

เรียนคณาจารย์ทุกท่าน เพื่อให้สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การอำนวยความสะดวกในการเสนอเกรดของคณาจารย์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรองเกรดของคณะ ฝ่ายวิชาการจึงได้เสนอให้ปรับเปลี่ยนวิธีการเสนอเกรดเพื่อรับรองในคณะ  ซึ่งเริ่มดำเนินการในภาคต้น ปีการศึกษา 2555  หากท่านมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงในเทอมหน้าโปรด mail ถึงรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้โดยตรง korcha@kku.ac.th  หรือฝ่ายวิชาการ คุณอัญชลี หนักแน่น ancnak@kku.ac.th  หรือ คุณกุลธิดา รักศิลป์  kunwat@kku.ac.thขั้นตอนการเสนอเกรดระดับปริญญาตรีเข้าสู่กรรมการคณะ
(สำหรับวิชาที่แก้ไข I  ไม่ต้องส่งเกรดทางออนไลน์ แต่ให้เสนอเป็นแบบฟอร์มกระดาษ โดย download แบบฟอร์มรับรองเกรดเพื่อแก้ไข I ได้ที่นี่)

1. Download "รูปแบบไฟล์คะแนน (TemplateScore.xls)" เพื่อกรอกข้อมูล  โดยเปลี่ยนชื่อไฟล์ให้เป็น "ลำดับ_รหัสวิชา" (แบบไม่มีเว้นวรรค เช่น 70_6332023.xls หรือ 70_6332023..xlsx)
   โดยสามารถเช็คลำดับวิชา ได้ที่ตารางด้านล่างของหน้านี้  ซึ่งในตารางได้เรียงลำดับตามชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ (ท่านสามารถดูรายการตามลำดับรหัสวิชาได้ โดยเลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของตาราง แล้วคลิ๊กเลือกที่ sheet "SortBySubjectID")  กรณีชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาไม่ถูกต้อง ท่านก็ยังสามารถ upload ไฟล์ได้  และแจ้งฝ่ายวิชาการเพื่อแก้ไขภายหลัง

2. กรอกเกรดในเว็บสำนักทะเบียน reg.kku.ac.th แล้ว print "ใบส่งผลการศึกษา" ซึ่งเลือกได้จากเมนู "พิมพ์ใบแจ้งเกรดBarcode"  พร้อมทั้งเซ็นชื่อทุกแผ่น
    (ขอความกรุณา print แบบแยก Section  และท่านสามารถ print แบบประหยัดกระดาษ เช่น 2 หรือ 4 หน้าใน 1 แผ่น A4 แล้วเซ็นชื่อผู้รับผิดชอบวิชาครั้งเดียวในแต่ละแผ่น)
    (หลังจากผ่านที่ประชุมสาขาวิชาแล้ว  ขอความกรุณาประธานสาขาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เซ็นชื่อกำกับมาในแต่ละแผ่นด้วย

3. ส่งไฟล์เกรดที่สร้างจากข้อ 1 โดยกดปุ่ม  (เพื่อเลือกชื่อไฟล์เกรดที่จะส่ง) จากนั้นก็กดปุ่ม  เพื่อส่งไฟล์นั้นเข้าสู่ระบบ
    (ในหน้าจอด้านล่างจะเห็นช่องส่งไฟล์อยู่ 6 ช่อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่อาจารย์ที่ต้องการส่งหลายๆไฟล์ ไม่ว่าจะส่งจากช่องใด ก็จะเข้ามารวมในระบบเดียวกัน)
    กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โปรดตั้งชื่อไฟล์ไม่ให้ซ้ำของเดิม และระบุวันที่มาด้วย

4. เสร็จสิ้นขั้นตอน (หมายเหตุ: ทางคณะกำหนดให้ส่งเกรดออนไลน์ภายในเวลา 16.30 น. ก่อนวันประชุมกรรมการประจำคณะ หากเกินเวลานี้จะถูกระบุว่าส่งเกรดช้า)

หมายเหตุ: เอกสารกระดาษที่ต้องส่งเข้าที่ประชุมกรรมการคณะมีเพียง "ใบส่งผลการศึกษา" ที่ print จากเว็บสำนักทะเบียนในข้อ 2 ที่มีลายเซ็นอ.ผู้รับผิดชอบวิชา และประธานสาขา
    (ส่วนเอกสารที่ส่งทาง online ฝ่ายวิชาการจะรวบรวมไปประมวลผลเพื่อเข้ากรรมการคณะเอง)

ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


รายวิชาป.ตรี ที่ต้องส่งเกรดออนไลน์