สำนักงานระบาดวิทยา

อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ชั้น 16  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123  ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
หมายเลขโทรศัพท์  : 043-202484, 366575-7