คำชีแจง

1.นักเรียนควรมีวินัยในตนเองในการปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้บทเรียน

2. ก่อนศึกษาบทเรียนบนเว็บไซด์ให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียน  .

3. หลังจากทำแบบทดสอบก่อนเรียนให้ศึกษาบทเรียนทีละกรอบตามลำดับโดยนักเรียนตรวจคำตอบได้ที่ปุ่มตรวจคำตอบ

4. ศึกษาบทเรียนทีละตอนให้เข้าใจ อย่าลัดขั้นตอน

5. นักเรียนทำแบบฝึกกิจกรรมในหน้าถัดไป

6. การศึกษาบทเรียนไม่ได้กำหนดเวลา นักเรียนสามารถศึกษาได้บ่อยครั้งตามความต้องการ

7. หลังจากนักเรียนศึกษาบทเรียนเสร็จให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน


Comments