หน้าหลัก

 1ÊËÇÔ·ÂÒࢵàÁ×ͧ¢Í¹á¡è¹

 2ÊËÇÔ·ÂÒࢵ¡ÑÅÂÒ³ÁÔµÃ

 3ÊËÇÔ·ÂÒࢵá¡è¹¹¤ÃÃÒª¾Ä¡Éì

 4ÊËÇÔ·ÂÒࢵ»ÃÒÊÒ·¾­Òä¼è

 5ÊËÇÔ·ÂÒࢵÍØ´Á¤§¤§¤ÕÃÕ

 6ÊËÇÔ·ÂÒࢵ˹ͧÊͧËéͧ – ¾Å

 7ÊËÇÔ·ÂÒࢵáǧãË­è (Custom)

 8ÊËÇÔ·ÂÒࢵ¾ÃиҵآÒÁá¡è¹

 9ÊËÇÔ·ÂÒࢵ¹éӾͧ-¡Ãйǹ

 10ÊËÇÔ·ÂÒࢵàÇÕ§àÃ×ͤÓ

 11ÊËÇÔ·ÂÒࢵªØÁá¾ÁèÒ¹ªØÁ¾Ù

 

 • แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ   แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional learning community) โดย ดร.ธีรพงษ์ แสงสิทธิ์ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม.25  https://www.scribd.com/document/353881777/PLC-Review-by-Theerapong-1
  ส่ง 16 ก.ค. 2560 01:15 โดย Dr.Kachen kongpila
 • สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ : PLC        27 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผอ.สพม.25 เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการตามแผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ ณ หอประชุม รร.แก่นนครวิทยาลัย โดยมี ดร.คเชนทร์ กองพิลา และคณะศึกษานิเทศก์ สังกัดสพม.25 เป็นวิทยากร และดร.วีระเดช ซาตา ผอ.รร.แก่นนครวิทยาลัย ประธานสหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ คณะผู้บริหาร คุณครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ สังกัด รร. ในสหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ จำนวนมากกว่า 150 คน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
  ส่ง 13 ก.ค. 2560 03:50 โดย Dr.Kachen kongpila
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม » • เข้าร่วม PLC-KKsec25
  ส่ง 17 ก.ค. 2560 20:53 โดย Dr.Kachen kongpila
 • ข้อมูลอีเมล์ .......@kksec.go.th
  ส่ง 18 ก.ค. 2560 01:53 โดย Dr.Kachen kongpila
 • แนวทางการขับเคลื่อน PLC
  ส่ง 17 ก.ค. 2560 21:55 โดย Dr.Kachen kongpila
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินติดตาม นิเทศ PLC


เคล็ดลับ: วิธีการเปลี่ยนปฏิทินนี้กับของคุณเอง