หน้าแรก

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ( 5 STEPs)

การปฎิรูปการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 หวังที่จะพัฒนาเด็กไทยและคนไทยให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ของครู จึงต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน หรือ 5 STEPs”
(แหล่งที่มารูปภาพ : http://www.africalist.directory/wp-content/uploads/2016/06/five-steps.jpg)

ขั้นตอนที่ 1 การเรียนรู้ตั้งคำถาม หรือขั้นตั้งคำถาม

เป็นที่ให้นักเรียนฝึกสังเกตสถานการณ์ ปรากฏการณ์ต่างๆ จนเกิดความสงสัย จากนั้นฝึกให้เด็กตั้งคำถามสำคัญ รวมทั้งการคาดคะเนคำตอบ ด้วยการสืบค้นความรู้จากแหล่งต่างๆ และสรุปคำตอบชั่วคราว

ขั้นตอนที่ 2 การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ

เป็นขั้นตอนการออกแบบ/วางแผนเพื่อรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งการทดลองเป็นขั้นที่เด็กใช้หลักการนิรภัย (Deduction reasoning) เพื่อการออกแบบข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3 การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้

เป็นขั้นตอนที่เด็กมีการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การสื่อความหมายข้อมูลด้วยแบบต่างๆ หรือด้วยผังกราฟิก การแปรผล จนถึงการสรุปผล หรือการสร้างคำอธิบาย เป็นการสร้างองค์ความรู้ ซึ่งเป็นแก่นความรู้ประเภท
     1. ข้อเท็จจริง
     2. คำนยาม
     3. มโนทัศน์
     4. หลักการ
     5. กฏ
     6. ทฤษฏี

ขั้นตอนที่ 4 การเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร

คือ ขั้นนำเสนอความรู้ด้วยการมใช้ภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นที่เข้าใจ อาจเป็นการนำเสนอภาษา และนำเสนอด้วยวาจา

ขั้นตอนที่ 5 การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม 
เป็นขั้นตอนการฝึกเด็กให้นำความรู้ที่เข้าใจ นำการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยการทำงานเป็นกลุ่ม ร่วมสร้างผลงานที่ได้จากการแก้ปัญหาสังคมอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งอาจเป็นความรู้ แนวทางสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งอาจเป็นนวัตกรรม ด้วยตวามรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นการแสดงออกของการเกื้อกูล และแบ่งปันให้สังคมมีสันติอย่างยั่งยืน

แหล่งที่่มาข้อมูล : http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/23289ประกาศล่าสุด

 • อาการจอฟ้าของคอมพิวเตอร์แก้ได้   คำว่า Blue Screen คนเล่นคอม จะรู้จักดีและเป็นสิ่งที่ทุกคนกลัวไม่อยากให้เกิดกับเครื่องของตน เพราะถ้าเกิดนั้นเป็นสัญญาณบอกเหตุว่าคอมของตนเริ่มมีป ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2560 23:20 โดย ประโมทย์ นันนิล
 • ลบไฟล์ขยะ หลังจากเลิกเล่นเน็ต ช่วยลดปัญหาไวรัสได้              ลบไฟล์ขยะ หลังจากเลิกเล่นเน็ต ช่วยลดปัญหาไวรัสได้  --------------------------------------------------------------------------------เวลาเราเข้าเว็บไซต์ต่างๆ โปรแกรม IE ก็จะทำการ download ข้อมูลมาเก็บไว้ในเครื่องของเราก่อน จากนั้นถ ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2560 23:20 โดย ประโมทย์ นันนิล
 • การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายแบบเครื่องต่อเครื่อง ( Wireless: Ad hoc mode) การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายแบบเครื่องต่อเครื่อง ( Wireless: Ad hoc mode)การเชื่อมต่อแบบกลุ่มส่วนตัว(Ad-Hoc)การเชื่อมต่อแบบ Ad-Hoc เป็นการเชื่อมต่อท ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2560 23:20 โดย ประโมทย์ นันนิล
 • การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site แนวคิดเกี่ยวกับ Google Sites 02. 520808 สไดล์บรรยายแกนนำครู 5 โรงเรียน ผู้นำชุมชน จ.ชัยนาท01. 520712 สไลด์บรรยายผู้นำชุมชนระดับตำบล จ.ระยอง    แนะนำ บทความ ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2560 23:20 โดย ประโมทย์ นันนิล
 • วิธีการนำ File Flash (SWF) เข้ามาแสดงผลใน Microsoft Office วิธีการนำ File Flash (SWF) เข้ามาแสดงผลใน Microsoft Officeจุดประสงค์เหมาะสำหรับการนำ File เข้ามา Present ใน Word และ Powerpoint เพื่อช่วยในการนำเสนองานให้ดูมีความน่าสนใจมากขึ้น ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2560 23:20 โดย ประโมทย์ นันนิล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »