เกี่ยวกับฉัน

นางกัลยา  แก้ววิเชียร
ตำแหน่ง ครู 


ปริญญาตรีี บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์
ปัจจุบัน สอนที่โรงเรียนท่านางแนววิทยายน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25