มุมข้อสอบ


 

  • ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET ย้อนหลัง ชั้น ม.3 และ ชั้น ม.6
  • (จัดทำโดยคณะครูสังกัด สพม.25 รวบรวมโดย กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สพม.25)

ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต(O-NET) 3 ปีย้อนหลัง
(ปี 2558,2559,2560) ฉบับไฟล์ word

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 64. รายวิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.6 (ปี 2558 -2560)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2. รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 (ปี 2558 -2560)
ดาวน์โหลดระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ทั้งไฟล์ .pdf/.word/.ไฟล์เฉลย 
เป็นไฟล์.zip ดาวน์โหลดผ่านคอมพิวเตอร์แล้วแตกไฟล์จะเจอไฟล์ทั้งหมด


ดาวน์โหลดข้อสอบPre O-NET) 7 ปีย้อนหลัง
(ปี 2554 -2560) 

ดาวน์โหลดข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 - 2560
ċ
ข้อสอบ Pre-onet 2554.rar
(5499k)
นางพรผกา หนูจันทร์,
20 พ.ย. 2561 20:13
ċ
ข้อสอบ per - onet 2556.rar
(8379k)
นางพรผกา หนูจันทร์,
20 พ.ย. 2561 21:25
ċ
ข้อสอบ pre - onet 2555.rar
(7288k)
นางพรผกา หนูจันทร์,
20 พ.ย. 2561 21:20
ċ
ข้อสอบ pre - onet 2558.rar
(8880k)
นางพรผกา หนูจันทร์,
20 พ.ย. 2561 21:25
ċ
ข้อสอบ pre - onet 2559.rar
(17007k)
นางพรผกา หนูจันทร์,
20 พ.ย. 2561 21:25
ċ
ข้อสอบ pre- onet 2557.rar
(8269k)
นางพรผกา หนูจันทร์,
20 พ.ย. 2561 21:25
ċ
ข้อสอบ pre-onet 2560.rar
(16020k)
นางพรผกา หนูจันทร์,
20 พ.ย. 2561 21:26
ċ
ข้อสอบกลาง 57.rar
(7712k)
นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช,
20 พ.ย. 2561 19:54
ċ
ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2557 ไฟล์ที่ 1.rar
(4559k)
นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช,
20 พ.ย. 2561 21:17
ċ
ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2557 ไฟล์ที่ 2.rar
(3154k)
นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช,
20 พ.ย. 2561 21:18
ċ
ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2558 ไฟล์ที่ 1.rar
(8742k)
นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช,
20 พ.ย. 2561 21:18
ċ
ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2558 ไฟล์ที่ 2.rar
(12707k)
นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช,
20 พ.ย. 2561 21:18
ċ
ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2558 ไฟล์ที่ 3.rar
(7611k)
นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช,
20 พ.ย. 2561 21:18
ċ
ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2558 ไฟล์ที่ 4.rar
(12422k)
นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช,
20 พ.ย. 2561 21:21
ċ
ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2558 ไฟล์ที่ 5.rar
(4913k)
นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช,
20 พ.ย. 2561 21:23
ċ
ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2559 ไฟล์ที่ 1.rar
(11987k)
นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช,
20 พ.ย. 2561 21:25
ċ
ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2559 ไฟล์ที่ 2.rar
(18912k)
นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช,
20 พ.ย. 2561 21:26
ċ
ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2560 ไฟล์ที่ 1.rar
(12711k)
นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช,
20 พ.ย. 2561 21:27
ċ
คณิต ม.6.rar
(7697k)
กัมพล ขันทะวงษ์,
1 พ.ย. 2561 20:45
ċ
คณิตม.3.rar
(9449k)
กัมพล ขันทะวงษ์,
1 พ.ย. 2561 20:52
Ċ
นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช,
20 พ.ย. 2561 19:52
Ċ
นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช,
20 พ.ย. 2561 19:53
ċ
วิทย์ ม.3 เฉลย.rar
(16935k)
กัมพล ขันทะวงษ์,
1 พ.ย. 2561 21:03
ċ
วิทย์ ม.3.rar
(17391k)
กัมพล ขันทะวงษ์,
1 พ.ย. 2561 21:03
ċ
วิทย์ ม.6.rar
(12899k)
กัมพล ขันทะวงษ์,
1 พ.ย. 2561 20:48
Ċ
นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช,
20 พ.ย. 2561 19:53
ċ
สังคม ม.6 ฉบับ2.rar
(481k)
กัมพล ขันทะวงษ์,
1 พ.ย. 2561 21:11
ċ
สังคม ม.6.rar
(19141k)
กัมพล ขันทะวงษ์,
1 พ.ย. 2561 21:09
ċ
อังกฤษ ม.6.rar
(8178k)
กัมพล ขันทะวงษ์,
1 พ.ย. 2561 20:49
ċ
อังกฤษม.3.rar
(15466k)
กัมพล ขันทะวงษ์,
1 พ.ย. 2561 20:49
ċ
ไทย ม.3.rar
(751k)
กัมพล ขันทะวงษ์,
1 พ.ย. 2561 20:46
ċ
ไทย ม.6.rar
(11318k)
กัมพล ขันทะวงษ์,
1 พ.ย. 2561 20:46
Ċ
นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช,
20 พ.ย. 2561 19:52
Comments