คณะกรรมการบริหารสหวิยาเขต

คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต

สหวิทยาเขตเมืองขอนแก่น

 
ดร.ยุทธศาสตร์   กงเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

นายศุภกิจ  สานุสัตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร


นายจรูญ   บุตรคำโชติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายนิรันดร์  กระพี้แดง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนภัค นามสีฐาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

นายชูเดช  แก้วดวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
 

นายศราวุธ  รู้ปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3
 

นายสมนึก  ทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2
(สมาน สุเมโธ)
 


นายสัญญา  พันธไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
       


สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์


นายวีระเดช  ซาตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
 

นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น
 

นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
พล.ต.ต.พรหมณัฏฐเขต  ฮามคำไพ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

นายเข็มชาติ  สมใจวงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

นายทวีศิลป์  สารแสน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

นายสมศักดิ์  พลเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน
 

นายไชยยงค์  สื่อเกียรติก้อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน
               


สหวิทยาเขตกัลยาณมิตร


นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
 

ว่าที่ร้อยตรี พิจิตร  ราชบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
 
นายโสภณ  มาตราสงคราม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายปัญญา  ประเสระกัง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายทองพูล สังแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

นายละเอียด  แพงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา
 

นายสุรกฤษฎิ์  คำปิคา
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
 

นางณัฏฐพร  ชินบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการขอนแก่น
   

นายสุเมธ  สุวอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
  

นายอนันต์  เดชโยธิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
     สหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่

 
ดร.วทัญญู  ภูชาดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่


นายสุนันท์  คำจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
 
นายเบญจกูล  ศิริพรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

นายไพฑูรย์  ผิวผาง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

นางนริศรา  อรุณเดชาชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

นายเสถียร  ชะสิงห์
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายอภิชาติ  อุ่นเกิด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
 

นายมนตรี  ถ้ำหิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา
 

นายบุญเหลือ  ทองอ่อน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา
 

นางนิกัญชลา  ล้นเหลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามพิทยาคม
  

นายสุรพล  สุวรรณชาติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
  


นายวรรณประกรณ์  จุมพลน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
  

นายมนตรี  เบ้าศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่


สหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี

 

นายสมศักดิ์  บ้านเหล่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา
 

นายสุพจน์  แสงสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา
 
นายสุดใจ  ศิริพันธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายสวาท  นาทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายประยุทธ์  ยงยอด
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายสุพร  ค้อนดี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายบุญธรรม  โพธิ์สอน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

นายสุภาพ  ผิวขาว

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแคนวิทยาคม


นายทินกร ทองดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์
  

นายธงชัย  ศรีเคนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์
  

นายอดุล  อิงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
  

นายสุริยันต์  เหล่ามะลึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา
  

นายวัชระ  คงแสนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ
  

นางลัดดา  ผาพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
 

นายวิเชียร  ชาโนสี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา
สหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล

 

นายวาสนา  ไชยศึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา

 

นายสุรเชษฐ  รูปต่ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพล
 


นายบัลลังก์  อรรณนพพร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

นายศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายสมส่วน จรัญวัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายนพรัตน์  สร้างนานอก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

นายวุฒิชัย  แสงสุดตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา
 

นายกนก  บุตรวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
  

นายชัยภร  สีมาตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษา
  

นายอรุณ  ชาวกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา
 

นายวสิษฐ์  สมจิตรศรีปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา
 

นายสุริยา ทองบุญมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกนกเต็น
ประชาอุปถัมภ์
  

นายองอาจ  สิมเสน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองสองห้องวิทยา
     


สหวิทยาเขตแวงใหญ่

 

นายทรงศักดิ์  หิรัญเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา
 

นายชัยสิทธิ์  ผาจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
 
นายอรุณ  ปาละโค
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

นายอนุรักษ์  พิลาไชย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายวิชาญ วิชเดช
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

นายสมนึก เรื่องลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม
 

นายเปลี่ยน  จงเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร
 

นายสุธรรม  โพธิ์งาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา

นายจรัล  รัตนบุญทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน
  

นายสมเกียรติ  หาแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
  

นายพิมาน  โทวิรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
   

       สหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น

 

จ.ส.ท.สวัสดิ์  แก้วชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา


 

นายบวร  ใจป้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
 

นายวรี  สุโพธิ์ชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

นายวิรัช  เจริญเชื้อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

นายทองพูน  พงษ์ศรีหดุลชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายบัณฑูร ชุมแวงวาปี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางไสว  ภักดีแพง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

นายคมสันต์  ชุมอภัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา
รัชมังคลาภิเษก
 

นายพัสกร  แก้วพิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม
 

นางพัชรินทร์  ไชยสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวาง
วิทยานุกูล
 

นายสุวิทย์  นิลสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม
 

นายปรีชา  ศรีลับขวา
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมันพิทยาคม


นายวสิทธิ์  วรรณพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

 

นายสัมฤทธิ์  พรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังวิทยายน


นายน้ำเพชร  กล้าหาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา

 


สหวิทยาเขตน้ำพอง-กระนวน

 

นายธนัท  ไชยทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
 

นายเรืองยศ  แวดล้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
 
นายศักดิ์สิทธิ์  ศิริบุรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายวราวุธ  สร้อยพิมาย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางจารุพร รุทเทวิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

นายวิทยา  บัวพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
 

นายโกเมธ  พิมพ์เบ้าธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
 

นายฉัตร  สิงห์บุราณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนลำน้ำพอง
 

นายจำรูญ  ศรีฉายา
ผู้อำนวยการโรงเรียนยางคำพิทยาคม
  

ส.ต.ท.สุชาติ  สุวรรณเลิศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีกระนวนวิทยาคม
     

       


สหวิทยาเขตเวียงเรือคำ

 

นายวิไลศักด์  วรรณศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
 

นายนิคม  จำปานิล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม
 
นายวีระพงษ์  ไชยรา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายสุพล  วรรณศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายเจริญ  สิงขรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายสุรพล  แสนเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

นายสมใจ  วิเศษทักษิณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา
 

นางสายสมร  ศักดิ์คำดวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
 

นายจิรโรจน์  ร้อยดาพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน
 

นายมนูญ  ถาวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
 

นางสุภาเพ็ญ  พรมโสภณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา
 

นายวสันต์  ลาจันทึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม
 

นายพงษ์พิทักษ์  ศิลปษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

       


สหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู

 

นายธำรง  ชื่นนิรันดร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา
 

นายวิทยา  ร้อยดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานศึกษา
 
นางภัชราภรณ์  ค่ำคูณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายสุนทร  สุบิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายประเสริฐ  ศรีอุทธา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

นายสมควร  ไกรพน
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน
 

นางเบญจมาศ  แก้ววิศิษฏ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
  

นายสุรวุฒิ  นักปราชญ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขามวิทยายน


นายสุริยา  ห่มขวา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา


นายนิพล  นิราศสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
 

นายสุชาติ  รักษาชนม์
ผู้อำนวยการโรงเรียนซำยางวิทยายน
 


นายเชษฐา  วันสุทะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนขัวเรียงศึกษา


นายทวีศักดิ์  สมนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพพิทยาคม 

 

นายสุรสิทธิ์  บุญครอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน
 

นายณัฐวุฒิ  ศักดิ์คำดวง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา
   


Comments