ทำเนียบบุคลากร สพม.25

ทำเนียบบุคลากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

นายสายัณห์  ผาน้อย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
 

นายจักราวุธ  สอนโกษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 


นายนพภา  นิสสัยพันธ์ุ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

นายเกียรติศักดิ์  หอมพิกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

 

กลุ่มอำนวยการ
นางปรียาดา  สุขสวาง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางอรุณศรี  เมืองครุธ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางรัชนี  วาทวิจารณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
สพป.ขก. เขต 4 ช่วยราชการ
นางณัฐยา  สีหะวงษ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายมานพ  สุวรรณกูฏ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวพิศมัย  โคสาดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสราลักษณ์  แซ่ลี้
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสุปัน  สายสินธุ์
พนักงานพิมพ์ดีด
นายสง่า  โนนคำวงษ์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ บ 1
นายสมัคร  แสนโคตร
พนักงานบริการ

นายสันติพงษ์  ศรีสัตยานุกูล
พนักงานขับรถยนต์
นายสุเนตร  วรรณปลั่ง
พนักงานขับรถยนต์
นายสามารถ  คนมุม
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นางสาวกานดา  ธงชัย
พนักงานทำความสะอาด
     

กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางนันทนิจ  ด่านคอนสกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายถวิล  ม่วงสุข
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางพรรณทิพย์  โสภา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาววัชรี  อุ่นใจชน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางนวลอนงค์  จินดาภู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาวบุณฑริก  ธำรงชัยชนะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายสุทัสน์  รัตนพลที
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นายสยามพงษ์  วงศ์สุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวสายชล  มนต์ช่วย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางอังคณา  เคหะฐาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวปาริชาติ  วงษ์ลา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอังคณา  ธงชัย
พนักงานราชการ
นางสาวขวัญฤทัย  วิโย
บุคลากรปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรี
นางสาวธนศิริ  ภูมิแจดำ
พนักงานพิมพ์ดีด

     

หน่วยตรวจสอบภายใน
นางวิไลวรรณ  อุทธตรี
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวเกยูร  ฉายรักษา
บุคลากรปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรี
     

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายสุรินทร์  หล้าหา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสดใส  สวัสดิรมย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางชุติกาญจน์  นกเด่น
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางพูลสุข  มหัทธนะโชค
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางเบญจา  ทองภู
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวพรรณทิพย์  พันธ์เพ็ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางรมณียา  นาสมผล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางนภาพร  สะสม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


บุคลากรปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรี
นายวสันต์  เหล่ากาสี
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

     


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางอิสรีย์  มวลเมืองสอง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางบุญเกื้อ  ขาวไชยมหา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

นางสาวเย็นจิต  ทองคำมี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวกรุณา  อุตราชา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวญาธิมา  นามปัญญา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายศุภกิตติ์  จิตปรีดา

นางสาวภวิศภา  อินธิศร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวปนัดดา  ศรีหาวงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายนวพงศ์  นวสุขกุล
บุคลากรปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรี
นางสาวอรวรรณ  ป้องขันธ์
บุคลากรปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรี

นางสาวกนกวรรณ  วรรณขัน
บุคลากรปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรี
   
       


กลุ่มนโยบายและแผน
นางดณษภร  ผิวขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน


นางสาวสุธาสินี  ดีกุดตุ้ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

นางจริยาวรรณ  กรุงศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางไพทูรย์  นรสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางภัทรินภร  การะเกษ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

       กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสุกัญญา  อนรรฆพันธ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายพงษ์ศักดิ์  ภูกาบขาว
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

นางพัชรี  แท่งทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายสุนันท์  พันธุลาวัณย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางจินตนา  คงอานนท์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายศรายุทธ  สุภะโส
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายภานุพงศ์  แสงดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายพัฒนพงศ์  ศรีวะรมย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายจีรัฐติกุล  ดอนวิจารณ์ขจร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายกัมพล  ขันทะวงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสุชีรา  สาฆ้อง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางปิยะดา  รุณธาตุ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
นางอุไรวรรณ  โจมภาค
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายนิคม  กองเพชร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 

นายคเชนทร์  กองพิลา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายคมศร  บุญเรือง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
  
นางสาวพิริยา  เอกวิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวประภาพร  เมืองนาค
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
นายประภาส  วินิจสิริ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

นางสาวรตนวรรณ  จินดาภู
บุคลากรปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรี
Comments