ทำเนียบบุคลากร สพม.25

ทำเนียบบุคลากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


ดร.อดิศักดิ์  มุ่งชู 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
 

นายจักราวุธ  สอนโกษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 


นายนพภา  นิสสัยพันธ์ุ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

นายเกียรติศักดิ์  หอมพิกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25นางเบญจมาศ  ฦาชา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
 

กลุ่มอำนวยการ
นางอรุณศรี  เมืองครุธ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวพิศมัย  โคสาดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวปนัดดา  ศรีหาวงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นายสุปัน  สายสินธุ์
พนักงานพิมพ์ดีด


นางสาวสหัทยา ปัจจุฐาเน
นางสาวรตนวรรณ  จินดาภู
บุคลากรปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรี
นายสง่า  โนนคำวงษ์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ บ 1

นางสาวกานดา  ธงชัย
พนักงานทำความสะอาด     

กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางนันทนิจ  ด่านคอนสกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายถวิล  ม่วงสุข
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางนวลอนงค์  จินดาภู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาววัชรี  อุ่นใจชน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นายสุทัสน์  รัตนพลที
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสาวสายชล  มนต์ช่วย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางอังคณา  เคหะฐาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวอังคณา  ธงชัย
พนักงานราชการ
นางสาวขวัญฤทัย  วิโย
บุคลากรปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรี

     

หน่วยตรวจสอบภายใน
นางวิไลวรรณ  อุทธตรี
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน


     

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายสุรินทร์  หล้าหา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสดใส  สวัสดิรมย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางชุติกาญจน์  นกเด่น
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางเบญจา  ทองภู
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวพรรณทิพย์  พันธ์เพ็ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
     


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางอิสรีย์  มวลเมืองสอง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางบุญเกื้อ  ขาวไชยมหา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

นางสาวเย็นจิต  ทองคำมี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวญาธิมา  นามปัญญา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายศุภกิตติ์  จิตปรีดา
นางสาวภวิศภา  อินธิศร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวกนกวรรณ  วรรณขัน
บุคลากรปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรี
   
       


กลุ่มนโยบายและแผน
นางดณษภร  ผิวขาว
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางจริยาวรรณ  กรุงศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางไพทูรย์  นรสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ       กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสุกัญญา  อนรรฆพันธ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายสุนันท์  พันธุลาวัณย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางจินตนา  คงอานนท์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายพัฒนพงศ์  ศรีวะรมย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายจีรัฐติกุล  ดอนวิจารณ์ขจร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายกัมพล  ขันทะวงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสุชีรา  สาฆ้อง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางปิยะดา  รุณธาตุ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายนิคม  กองเพชร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายคเชนทร์  กองพิลา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 

นายคมศร  บุญเรือง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวประภาพร  เมืองนาค
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
นายประภาส  วินิจสิริ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

นายมานพ  สุวรรณกูฏ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

Comments