ทำเนียบบุคลากร

 

ทำเนียบบุคลากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

นายสายัณห์  ผาน้อย

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25นายจักราวุธ  สอนโกษา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25              นายนพภา  นิสสัยพันธ์ุ        

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
นายเกียรติศักดิ์  หอมพิกุล

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

กลุ่มอำนวยการ


ดร.ปรียาดา  สุขสวาง

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


นางอรุณศรี  เมืองครุธ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ


นางสาวพิศมัย  โคสาดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางณัฐยา  สีหะวงษ์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางรัชนี  วาทวิจารณ์

นักทรพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ขก.เขต4

ช่วยราชการ


นางสาวศราลักษณ์  แซ่ลี้

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายสุปัน  สายสินธุ์

พนักงานพิมพ์ดีด


นายสง่า  โนนคำวงษ์

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ บ 1


นายสมัคร  แสนโคตร

พนักงานบริการนายสันติพงษ์  ศรีสัตยานุกูล

พนักงานขับรถยนต์


นายสุเนตร  วรรณปลั่ง

พนักงานขับรถยนต์นางสาวกานดา  ธงชัย

พนักงานทำความสะอาด

 


นายสามารถ  คนมุม

พนักงานรักษาความปลอดภัยกลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางอิสรีย์  มวลเมืองสอง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางสาวกรุณา  อุตราชา

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางบุญเกื้อ  ขาวไชยมหา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานนางสาวญาธิมา  นามปัญญา

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวเย็นจิต  ทองคำมี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวภวิศภา  อินธิศร

นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

 

นางสาวอรรวรรณ  ป้องขันธ์

บุคลากรปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรี
 

นางสาวกนกวรรณ  วรรณขันธ์

บุคลากรปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรี


นายนวพงศ์  นวสุขกุล

บุคลากรปฎิบัติงานวุฒิปริญญาตรี


นางสาวสายใจ  ภูมิวงศ์

บุคลากรปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรี

                     

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนันทนิจ  ด่านคอนสกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นายถวิล  ม่วงสุข

นิติกรชำนาญการพิเศษ


นางพรรณทิพย์  โสภา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางสาววัชรี  อุ่นใจชน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางนวลอนงค์  จินดาภู

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางสาวสายชล  มนต์ช่วย

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายสยามพงษ์  วงค์สุวรรณ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายสุทัสน์  รัตนพลที

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ


นางสาวบุณฑริก ธำรงชัยชนะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   
นางสาวปาริชาติ  วงษ์ลา

 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวอังคณา  ธงชัย

พนักงานพิมพ์ดีด


นางสาวขวัญฤทัย  วิโย

บุคลากรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีนางสาวธนศิริ  ภูมิแจดำ

พนักงานพิมพ์ดีด
กลุ่มนโยบายและแผน

 นางดณษภร  ผิวขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน


นางสาวสุธาสินี  ดีกุดตุ้ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการพิเศษ


นางจริยาวรรณ  กรุงศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางไพทูรย์  นรสิงห์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางภัทรินภร  การะเกษ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายสุรินทร์  หล้าหา

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นางพูลสุข  มหัทธนะโชค

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางชุติกาญจน์  นกเด่น

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ


นางเบญจา  ทองภู

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสดใส  สวัสดิรมย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ


นางสาวพรรณทิพย์  พันธ์เพ็ง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางรมณียา  ภู่ชัยภูมิ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางนภาพร  สะสม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอิศรภักดิ์  หล้าหา 

บุคลากรปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรีนายวสันต์  เหล่ากาสี

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

 

นายประภาส  วินิจสิริ

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา


นางสาวรตนวรรณ  จินดาภู 

บุคลากรปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรีกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสุกัญญา  อนรรฆพันธ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา


ดร.พงษ์ศักดิ์  ภูกาบขาว

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ


นางจินตนา  คงอานนท์ 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางพัชรี  แท่งทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายสุนันท์  พันธุลาวัณย์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายนิคม  กองเพชร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายศรายุทธ  สุภะโส

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายภาณุพงศ์  แสงดี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายพัฒนพงศ์  ศรีวะรมย์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายจีรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายกัมพล  ขันทะวงษ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสุชีรา  สาฆ้อง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางปิยะดา  รุณธาตุ 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางอุไรวรรณ  โจมภาค

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนายคมศร  บุญเรือง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการนางสาวประภาพร  เมืองนาค

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางวิไลวรรณ  อุทธตรี

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในนางสาวเกยูร  ฉายรักษา

บุคลากรปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรี

Comments