รายชื่อคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

สหวิทยาเขต แก่นนครราชพฤกษ์
นายวีระเดช  ซาตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ประธานกรรมการ

นายยุทธศาสตร์  กงเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
รองประธานกรรมการ

ายประวิทย์กาสา  บุญจุฑาสิริกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ

นายอินทร  กิตติก้อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย

กรรมการ
นายสมพล  จันทร์แดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
กรรมการ

 
นายศราวุธ  รู้ปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3
กรรมการ
นายไชยยงค์  สื่อเกียรติก้อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน
กรรมการ
นายสมศักดิ์  พลเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน
กรรมการ
นายสุริยันต์  เหล่ามะลึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2
กรรมการและเลขานุการ


สหวิทยาเขต กัลยาณมิตร
นางกรรณิกา  ศรีสัตย์รสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
ประธานกรรมการ


ว่าที่ ร.ต.พิจิตร  ราชบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
รองประธานกรรมการ

นายศุภกิจ  สานุสัตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ

 
นายสมนึก  ทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)
กรรมการ
นายวิชัย  อ่อนเบ้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
กรรมการ


นางณัฏพร  ชินบุตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น

กรรมการ

นายสุรกฤษฏิ์  คำปิคา
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
กรรมการ


นายละเอียด  แพงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา

กรรมการ
    
นายสุเมธ  สุวอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย

กรรมการและเลขานุการสหวิทยาเขต ปราสาทพญาไผ่
นายวทัญญู  ภูชาดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่
ประธานกรรมการ

นายสุนันท์  คำจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
รองประธานกรรมการ

นายสุรพล  สุวรรณชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
กรรมการ

นายอุดม  ประมะคัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา
กรรมการ
นายมนตรี  ถ้ำหิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา
กรรมการ


นายวรรณประกรณ์  จุมพลน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

นายอภิชาติ  อุ่นเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
กรรมการ

นายบุญเหลือ  ทองอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามพิทยาคม
กรรมการและ

สหวิทยาเขต อุดมคงคาคีรี
นายสมศักดิ์  บ้านเหล่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา
ประธานกรรมการ

นายสุพจน์  แสงสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา
รองประธานกรรมการ

นายสุภาพ  ผิวขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแคนวิทยาคม
กรรมการ

นายธงชัย  ศรีเคนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์
กรรมการ

นายพิทักษ์  เอ็นดู
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา
กรรมการ


นายชัยสิทธิ์  ผาจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
กรรมการ
นายทินกร  ทองดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์
กรรมการ
นางลัดดา  ผาพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ


สหวิทยาเขต หนองสองห้อง - พล 
นายวาสนา  ไชยศึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
ประธานกรรมการ

นายสุรเชษฐ  รูปต่ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพล
รองประธานกรรมการ

นายกนก  บุตรวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
กรรมการ

นายชัยภร  สีมาตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษา
กรรมการ
 
นายวุฒิชัย  แสงสุดตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา
กรรมการ
นายอรุณ  ชาวกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา
กรรมการ


นายวสิษฐ์  สมจิตรศรีปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา

กรรมการนายสุริยา  ทองบุญมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์
กรรมการ
สหวิทยาเขต แวงใหญ่
นายเฉลิมพล  นามมนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
ประธานกรรมการ

นายภูวดล  หมื่นสีพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา
รองประธานกรรมการ

นายสมนึก  เรื่องลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม
กรรมการ


นายเปลี่ยน  จงเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร
กรรมการนายสุธรรม  โพธิ์งาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา
กรรมการ

นายทรงศักดิ์  หิรัญเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน
กรรมการ
นายอิทธิพล  วังคำแหง
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ
กรรมการ
นายสมเกียรติ  หาแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ


สหวิทยาเขต พระธาตุขามแก่น
นายสวัสดิ์  แก้วชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
ประธานกรรมการ

นายบวร  ใจป้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
รองประธานกรรมการ

นายสัมฤทธิ์  พรสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังวิทยายน
กรรมการ
นายสุวิทย์  นิลสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม
กรรมการ
นายพัสกร  แก้วพิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม
กรรมการ

 
นายคมสันต์  ชุมอภัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
กรรมการ
นางพัชรินทร์  ไชยสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล
กรรมการ
นายโชคชัย  ชุมแวงวาปี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมันพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ


สหวิทยาเขต น้ำพอง - กระนวน
นายธนัท  ไชยทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
ประธานกรรมการ

นายเรืองยศ  แวดล้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
รองประธานกรรมการ

นายวิทยา  บัวพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
กรรมการ
นายวสิทธิ์  วรรณพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
กรรมการ
นายจำรูญ  ศรีฉายา
ผู้อำนวยการโรงเรียนยางคำพิทยาคม
กรรมการ

นายโกเมธ  พิมพ์เบ้าธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
กรรมการ
นายชูเดช  แก้วดวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนลำน้ำพอง
กรรมการและเลขานุการสหวิทยาเขต เวียงเรือคำ
นายวิไลศักดิ์  วรรณศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
ประธานกรรมการ

นายนิคม  จำปานิล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม
รองประธานกรรมการ

นางสายสมร  ศักดิ์คำดวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
กรร
มการ
นายมนูญ  ถาวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
กรรมการ
นางสุภาเพ็ญ  พรมโสภณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา
กรรมการ

นายสมใจ  วิเศษทักษิณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา
กรรมการ
นายจิรโรจน์  ร้อยดาพันธ์ุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน
กรรมการ
นายวสันต์  ลาจันทึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ


สหวิทยาเขต ชุมแพ
นายธำรง  ชื่นนิรันดร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา
ประธานกรรมการ

นายวิทยา  ร้อยดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานศึกษา
รองประธานกรรมการ

นายสมควร  ไกรพน
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน
กรรมการ
นางเบญจมาศ  แก้ววิศิษฎ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
กรรมการ
นายนิพล  นิราศสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
กรรมการ
นายสุริยา  ห่มขวา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา
กรรมการ
 
นายสุรวฒิ  นักปราชญ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขามวิทยายน
กรรมการ

นายทวีศักดิ์  สมนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพพิทยาคม
กรรมการ

นายเชษฐา  วันสุทะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนขัวเรียงศึกษา
กรรมการ
นายสุชาติ  รักษาชนม์
ผู้อำนวยการโรงเรียนซำยางวิทยายน
กรรมการ
นายสุรสิทธิ์  บุญครอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน
กรรมการและเลขานุการComments