ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สพม.25

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน


ดร.ยุทธศาสตร์  กงเพชร

ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

นายอดุลย์เดช
  ฐานะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
นายสัญญา  พันธไชย
 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
นางพรทิพย์  รัตนถา
 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
นางจารุณี
  มุขพรหม 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
 

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

นายวีระเดช  ซาตา

ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

 

นางสาวิตรี   ซาตา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

 รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
 
นายพลสัณห์  พิมพ์ภักดี

รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
  

นางหัทกานต์  นารีวิจิตร

รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
 

โรงเรียนกัลยาณวัตรผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร

นายอำมาตย์  นิรันดร์กุล

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
 
นายจเด็จ  อาศนะ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
 
  

นายอนันต์  เดชโยธิน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
 
นางชุรีพร  นาเลาห์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
 

โรงเรียนขามแก่นนคร


 
นายศุภกิจ  สานุสัตย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร


นายพิพัฒน์พงศ์  บุญอนันต์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 


นายนพดล  สิงหศรี

รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
 

นายกฤตกร  เศรษฐโสภณ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร

นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล

รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร

โรงเรียนนครขอนแก่น


 นายประวิทย์กาสา  บุญจุฑาสิริกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น

 

 
นายสมเกียรติ  ศรีโนนชัย

รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น
 
 
นายฤทธิรงค์  ศิริภูมิ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น

 
นางไพร์จิตร  แก้วศิริ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น
 
นางสาวดารุณี  งอสอน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น
 


โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น

 
 
นางณัฏฐพร  ชิินบุตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น


นางนงลักษณ์  สอนศีลพงศ์


รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น

   

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)

 

นายสมนึก  ทองคำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)


 
  
นายสมพงษ์  บุญนาม

รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)


 

โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์

 
นายชูเดช  แก้วดวง

ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์

 
   
นายกฤษฎา  สีจันทร์ฮด

รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์

 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น


 ว่าที่ร้อยตรี พิจิตร  ราชบุตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น

 
   
นายสำเนียง  มิ่งขวัญ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
     

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา

 
 
นายละเอียด  แพงจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา


โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์

 


นายโชคชัย  ชุมแวงวาปี

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์


     

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2


ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2     

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย

  
นายสุเมธ  สุวอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย

       

โรงเรียนสีหราชเดโชชัย


นายสิทธิพล  พหลทัพ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย


     

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3

 
นายศราวุธ  รู้ปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3

       

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม

 
  
นายสุรกฤษฎิ์  คำปิคา

ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม


นายนิเชษฐ์  วุฒิปรีดี

รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
     

โรงเรียนฝางวิทยายน

 
นายสมศักดิ์  พลเดช

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน
นายบรรลือศักดิ์  จันทร์ดี

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน
 


รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน 
 

โรงเรียนป่าหวายวิทยายน


 
นายไชยยงค์  สื่อเกียรติก้อง

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน

       

โรงเรียนบ้านไผ่

 
ดร.วทัญญู  ภูชาดา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่


นายยุทธศิลป์  แก้วชูสกุล

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่

 
นายมนตรี  เบ้าศรี

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่

นายธนัช  ฐากุลธเนศ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ 

 
นายนพดล  ชาลีคาร

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่
 

โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม


 
นายสุรพล  สุวรรณชาติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม


นายเดชา  ภูมาลัย


รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
     

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา


นายวรรณประกรณ์  จุมพลน้อย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา


     

โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม


นายอภิชาติ  อุ่นเกิด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
     

โรงเรียนหนองขามพิทยาคมนางนิกัญชลา  ล้นเหลือ

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามพิทยาคม

       

โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา

 
นายบุญเหลือ  ทองอ่อน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา


 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา
     

โรงเรียนมัญจาศึกษา


นายสุพจน์  แสงสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา

 
นายวิแมน  บุญมาธรรม

รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา

นางพัชรา  สิงห์หลง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา

นางพิทย์ธิดา  เจริญจันทร์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา 

นายสมจิตร  ภูมิไพบูลย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา 

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม

 
นางลัดดา  ผาพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม

     

โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์


นายทินกร  ทองดี


ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์
       

โรงเรียนมัธยมโพนเพ็กนายอดุล  อิงแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก

       

โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์


นายธงชัย  ศรีเคนา

ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์

       

โรงเรียนคำแคนวิทยาคม

 
นายสุภาพ  ผิวขาว

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแคนวิทยาคม


     

โรงเรียนชนบทศึกษา

 
 
นายสมศักดิ์  บ้านเหล่า

ผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา

 

นายวิเชียร  ชาโนสี

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา

นายภานุเดชา  ภะวะพินิจ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา

โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ

 
นายวัชระ  คงแสนคำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ

       

โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา

 

นายมนตรี  ถ้ำหิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนเปือยน้อยศึกษารองผู้อำนวยการโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา
     

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย


นายสุนันท์  คำจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย

       

โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา


 
 นายสุริยันต์  เหล่ามะลึก

ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา


 
นายพรอนันต์  มาตย์สร้อย

รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา


ว่าง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 
   

โรงเรียนพล

 
นายสุรเชษฐ  รูปต่ำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนพล


นายทำดี  พิศพล


รองผู้อำนวยการโรงเรียนพล


   


โรงเรียนโนนข่าวิทยา

 

นายวุฒิชัย  แสงสุดตา

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา

       

โรงเรียนพลพัฒนศึกษา

 
นายชัยภร สีมาตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษา

       

โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์


นายสุริยา  ทองบุญมา

ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์

       

โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา

 
นายวาสนา  ไชยศึก

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา


นายองอาจ  สิมเสน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา

นายวรรณกิตต์  เปรมปรี

รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
 
นายอภิสิทธิ์  แพไธสง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา


 
นายอรุณ  ชาวกล้า

ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา

       

โรงเรียนไตรคามวิทยานายวสิษฐ์  สมจิตศรีปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคาวิทยา

       

โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา

 

นายกนก  บุตรวงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา

 
นางเพ็ญวิศา  พระสุรัตน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
     

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม


นายชัยสิทธิ์  ผาจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม


 
นายพิมาน  โทวิรัตน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม

   

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร

 

นายเปลี่ยน  จงเทพ

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร

       

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา

 
นายทรงศักดิ์  หิรัญเกิด

ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษารองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา
     

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม


นายสมเกียรติ  หาแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม

       

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน


นายจรัล  รัตนบุญทา

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน


นายเกษมรัตน์  ขุนทิพย์ทอง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน
     

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม

 
นายสมนึก  เรื่องลือ

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม


     

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา


นายสุธรรม  โพธิ์งาม

ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา

       

โรงเรียนน้ำพองศึกษาจ.ส.ท.สวัสดิ์  แก้วชนะ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา

 
นายน้ำเพชร  กล้าหาญ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
 
นายธนภูมิ  เหล่าลาภะ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
 
นายอิสระ  เวียงสมุทร

รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา

นายโกวิทย์  จำปาวอ


รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา

โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

 


นายคมสันต์  ชุมอภัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก


     
นางรัตนา  จำปาวอ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา 
รัชมงคลาภิเษก
     

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม


นายเรืองยศ  แวดล้อม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่วิทยาคม


นางสาวเอมจิตร  สมสืบ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
     

โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

 
นายวสิทธิ์  วรรณพงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

       

โรงเรียนลำน้ำพอง


นายฉัตร  สิงห์บุราณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนลำน้ำพอง

       

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา

 
นายโกเมธ  พิมพ์เบ้าธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา


     

โรงเรียนดงมันพิทยาคม


 
นายปรีชา  ศรีลับขวา

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมันพิทยาคม

       

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

 
นางพัชรินทร์  ไชยสมบัติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล


นางนฤมล  รัตนไชย

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

   

โรงเรียนดงบังวิทยายน

 

นายสัมฤทธิ์  พรสุวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังวิทยายน

       

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

 
นายธนัท  ไชยทิพย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม


ส.ต.ท.สุชาติ  สุวรรณเลิศ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
 
 


นายวราวุธ  สร้อยพิมาย
 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม


 
 
โรงเรียนยางคำพิทยาคม

 นายจำรูญ  ศรีฉายา

ผู้อำนวยการโรงเรียนยางคำพิทยาคม


     

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา

 
นายวิทยา  บัวพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษารองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
     

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

 
นายบวร  ใจป้ำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม


นายสถิตย์  แสนลุน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
  

นายเกียรติศักดิ์  พลคชา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

นายพฤทธิ์พล  ชารี

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
 


โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม


 
นายสุวิทย์  นิลสาย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม

       

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม

 
นายพัสกร  แก้วพิลา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม

       

โรงเรียนชุมแพศึกษา

 
นายธำรง  ชื่นนิรันดร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา 
นายธนะ  สมน้อย

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา


นายณัฐวุฒิ  ศักดิ์คำดวง


รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา 
 

นายณัฐพงศ์  โสสองชั้น


รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา

 
นางพิชริน  ทักษิณ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม


นายทวีศักดิ์  สมนอก

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพพิทยาคม


     

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา


นายเชษฐา  วันสุทะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนขัวเรียงศึกษา

       

โรงเรียนชุมแพวิทยายน

 
นายสุรสิทธิ์  บุญครอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน

       

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร

 
นางเบญจมาศ  แก้ววิศิษฎ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร

       

โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร

 
นายนิพล  นิราศสูงเนิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร

 
นางอักษิพร  ชื่นนิรันดร์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร

 
 

โรงเรียนหนองเรือวิทยา

 
นายสมใจ  วิเศษทักษิณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา


นางสาวนันนกรฐ์  ทิพย์สูงเนิน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา
 
นางศิริจันทร์  ไกรพน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา

นางจุฑามาศ  เวียงทอง


รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา 

นายกุศล  หาญสุริย์


รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา 

โรงเรียนจระเข้วิทยายน

 
นายจิรโรจน์  ร้อยดาพันธ์ุ

ผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน


 

นางชมพูนุท  ประทุมมา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน
   

โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา

 
นางสุภาเพ็ญ  พรมโสภณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา

       

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

 
นายวิไลศักดิ์  วรรณศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

 
นายกุศล  ประเสริฐไทย

รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
 
นางเบญจลักษณ์  ไกรศรีวรรธนะ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

นายพงษ์พิทักษ์  ศิลปษา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 


 

โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม

 
นายมนูญ  ถาวรรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม


 
นายแวง  พลบุรี

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
     

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม

 


นางสายสมร  ศักดิ์คำดวง

ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมนายปรีดา  ตรีธวัช


รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
     

โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม

 
นายนิคม  จำปานิล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม

 
นายวิชิต  เถาว์เมฆ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม
   

โรงเรียนนาจานศึกษา


 
นายวิทยา  ร้อยดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานศึกษา

 
นายประวิทย์  จำปานิล 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานศึกษา
     

โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา


นายสุริยา  ห่มขวา

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา

 
นายเรียน  วันทองสุข

รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา
     

โรงเรียนซำยางวิทยายน

 
นายสุชาติ  รักษาชนม์

ผู้อำนวยการโรงเรียนซำยางวิทยายน

       

โรงเรียนผาขามวิทยายน

 

นายสุรวุฒิ  นักปราชญ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขามวิทยายน

       

โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม

 
นายวสันต์  ลาจันทึก

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม


นายคมเดช  ราชเหนือ


รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 
     

โรงเรียนภูผาม่าน

 
นายสมควร  ไกรพน

ผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน


     
Comments