ประวัติผู้อำนวยการ สพม.25

   

ดร.สายัณห์  ผาน้อย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

อุดมการณ์
เป็นผู้บริหาร ต้องคิดดี   พูดดี และปฏิบัติดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล

วิทยฐานะ

 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

การศึกษา

- การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ)  สาขาชีววิทยา จาก มศว.บางเขน

- ค.ม.(นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- (ปร.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEU.)  

ประวัติการรับราชการ

- พ.ศ.2518 ครูจัตวาอันดับ2 โรงเรียนวัดดงยาง
  อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

- พ.ศ.2525 ศึกษานิเทศก์ สพป.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

- พ.ศ.2532 หน.ปก. เปือยน้อย จ.ขอนเเก่น

- พ.ศ.2534 หน.ปอ ภูผาม่าน จ.ขอนเเก่น

- พ.ศ.2539 ผช.ผอ.ปจ.ราชบุรี

- พ.ศ.2540 ผช.ผอ.ปจ เลย

- พ.ศ.2541 ผช.ผอ.ปจ.อุดรธานี

- พ.ศ 2543 ผช.ผอ.ปจ.สปจ.ขอนเเก่น   

- พ.ศ.2544 ผอ.ปจ.ชัยภูมิ

- พ.ศ.2545 ผอ.ปจ.เพชรบูรณ์

- พ.ศ.2546 ผอ.สพท.ชัยภูมิ เขต 1

- พ.ศ.2547 ผอ.สพท.ชัยภูมิ เขต 2

- พ.ศ.2548 ผอ.สพท.ขอนแก่น เขต 4

- พ.ศ.2553 ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1          

- พ.ศ.2559 ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2

- พ.ศ.2559 ผอ.สพม. เขต 25Comments