สำนักงานศึกษาธิการภาค 12

ทำเนียบบุคลากร

สำนักงานศึกษาธิการภาค 12

นายประเสริฐ  หอมดี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 12 
 
 
นายสายัณห์  ผาน้อย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการภาค 12

   
นายนพภา  นิสสัยพันธ์ุ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยศึกษาธิการภาค 12

 
นายเกียรติศักดิ์  หอมพิกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยศึกษาธิการภาค 12
 
นายพงษ์ศักดิ์  ภูกาบขาว
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
 
 
นางสาวสุธาสินี  ดีกุดตุ้ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรรณี  กรุงศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


 
นางสาวสหัทยา ปัจจุฐาเน
ครูวิกฤต ช่วยราชการ
 นายภควัต  สุวรรณชาติ
พนักงานธุรการ
     

Comments