คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


นายกิตติ  บุญเชิด
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ประธานกรรมการ


 นายศุภกิจ  สานุสัตย์

กรรมการ


นายพีระพงศ์  พิมทา
 
กรรมการ

นางสาวลัสดา  กองคำ

กรรมการ


นายวิไลศักดิ์  วรรณศรี
กรรมการ


นายสมใจ  วิเศษทักษิณ 
กรรมการ
นางสาวภาพร  จงสุมามาลย์

กรรมการ

นางวเรวรรณ  เถื่อนนาดี 
กรรมการ

นางสุกัญญา  อนรรฆพันธ์ 
กรรมการและเลขานุการ


นางจินตนา  คงอานนท์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Comments