ข่าว/กิจกรรมการนิเทศ

  • นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC kksec 25 Model สหวิทยาเขตเมืองขอนแก่น วัน อังคาร ที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ...
    ส่ง 29 เม.ย. 2563 20:56 โดย นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

การนิเทศ ติดตาม โดยใช้กระบวนการ PLC KKsec25 Model


 

ปฏิทินการนิเทศ

ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบ


นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

เวลาปัจจุบัน

https://sites.google.com/a/kksec.go.thttps://www.vitheebuddha.com/main.php