หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ( 5 STEPs)

ซึ่งเป็นแนวการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสืบสอบหรือวิธีสอนแบบโครงงาน ประกอบด้วย "การตั้งคำถาม การแสวงหาสารสนเทศ การสร้างความรู้ การสื่อสาร และการตอบแทนสังคม"