ศึกษาดูงานห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

posted Oct 12, 2009, 4:33 PM by Kuntinun Thipnont   [ updated Jul 16, 2017, 8:45 AM ]
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 คณะครูและนักเรียนยุวบรรณารักษ์ห้องสมุด โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เดินทางศึกษาดูงานห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ซึ่งเป็นหนึ่งในสามโรงเรียนของจังหวัดชัยภูมิที่ได้รับคัดเลือกเป็นห้องสมุดมีชีวิต การศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อศึกษาเทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่าง ๆ ตามแนวทางห้องสมุดมีชีวิต จนสามารถนำมาประยุกต์ปรับใช้กับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ต่อไป

ภาพกิจกรรม

Comments