จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

posted Oct 12, 2009, 5:35 PM by Kuntinun Thipnont   [ updated Jul 16, 2017, 8:59 AM ]

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ซึ่งได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่  3 - 7 กรกฎาคม 2560  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย  คำพิทักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะการใช้ชีวิตและประสบการณ์ต่าง ๆ โดยเรียนรู้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียน สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านและประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

Comments