บุคลากร

บุคลากรห้องสมุด

 ทำเนียบบุคลากรในงานห้องสมุดโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คลิ๊ก

บุคลากรห้องสมุด          จำนวนบุคลากรมีทั้งหมด  7 คน  แบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 

นางสาววีณา อาจนาเสียว   หัวหน้างานห้องสมุด

หน้าที่รับผิดชอบได้แก่ดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน  รวมทั้งการปรับปรุง  ส่งเสริมให้มีการค้นคว้าในห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องมีการวางแผนดำเนินงานหรือปรับปรุงเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. ระเบียบการบริหารงานห้องสมุดที่ปฏิบัติเป็นประจำ
2. จัดห้องสมุดให้สวยงาม  มีบรรยากาศดึงดูดผู้เข้าใช้
3. จัดหาหนังสือและวัสดุสารนิเทศเพื่อสนองความต้องการของครูและนักเรียน
4.จัดสรรเงินงบประมาณของห้องสมุด
5. ทำโครงการประจำปีของห้องสมุด
6. จัดบริการต่างๆ ในห้องสมุด
7. จัดกิจกรรมห้องสมุด
8. จัดนักเรียนช่วยงานห้องสมุด
9. จัดทำสถิติต่างๆ ของห้องสมุด

 


นางสมจิตร ปณิฐานยุติธรรม       ครูเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฐมนิเทศนักเรียน
2. บริการการอ่าน
3. บริการยืม - คืน หนังสือ สื่อวัสดุห้องสมุด
4. จัดนิทรรศการ
5. บริการตอบคำถามช่วยค้นคว้า
6. จัดป้านนิเทศ
7.  จัดมุมต่าง ๆ ที่สะดวกแก่ผู้ใช้
8. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
9. บริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
10. จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

  

นางจันจิรา  วงศ์บุตร   ครูเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. เก็บสถิติการใช้ห้องสมุด

2. พัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ

3. สำรวจจำหน่ายซ่อมบำรุง วัสดุ ครุภัณฑ์

4. งานจุลสาร วารสาร นิตยสาร

5. วิเคราะห์เลขหมู่เย็บเล่มวารสาร

6. เตรียมหนังสือ ซ่อมหนังสือ

7. จัดนิทรรศการ

8. บริการตอบคำถามช่วยค้นคว้า

9. จัดป้ายนิเทศ

10.  จัดมุมต่าง ๆ ที่สะดวกแก่ผู้ใช้

11. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

12. จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

 


นางสาวปราณปรียา  คุณประทุม  ครูเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. เก็บสถิติการใช้ห้องสมุด

2. พัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ

3. สำรวจจำหน่ายซ่อมบำรุง วัสดุ ครุภัณฑ์

4. งานจุลสาร วารสาร นิตยสาร

5. วิเคราะห์เลขหมู่เย็บเล่มวารสาร

6. เตรียมหนังสือ ซ่อมหนังสือ

7. จัดนิทรรศการ

8. บริการตอบคำถามช่วยค้นคว้า

9. จัดป้ายนิเทศ

10.  จัดมุมต่าง ๆ ที่สะดวกแก่ผู้ใช้

11. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

12. จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

 

นายพจนปกรณ์  ประยูรพรหม  ครูเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. เก็บสถิติการใช้ห้องสมุด

2. พัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ

3. สำรวจจำหน่ายซ่อมบำรุง วัสดุ ครุภัณฑ์

4. งานจุลสาร วารสาร นิตยสาร

5. วิเคราะห์เลขหมู่เย็บเล่มวารสาร

6. เตรียมหนังสือ ซ่อมหนังสือ

7. จัดนิทรรศการ

8. บริการตอบคำถามช่วยค้นคว้า

9. จัดป้ายนิเทศ

10.  จัดมุมต่าง ๆ ที่สะดวกแก่ผู้ใช้

11. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

12. จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด


นางกันตินันท์  ทิพย์นนท์  ครูเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. เก็บสถิติการใช้ห้องสมุด

2. พัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ

3. สำรวจจำหน่ายซ่อมบำรุง วัสดุ ครุภัณฑ์

4. งานจุลสาร วารสาร นิตยสาร

5. วิเคราะห์เลขหมู่เย็บเล่มวารสาร

6. เตรียมหนังสือ ซ่อมหนังสือ

7. จัดนิทรรศการ

8. บริการตอบคำถามช่วยค้นคว้า

9. จัดป้ายนิเทศ

10.  จัดมุมต่าง ๆ ที่สะดวกแก่ผู้ใช้

11. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

12. จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

 

นางสาววันวิสาข์  สิงห์อุ่น  ครูเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. เก็บสถิติการใช้ห้องสมุด
2. พัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ
3. สำรวจจำหน่ายซ่อมบำรุง วัสดุ ครุภัณฑ์
4. งานจุลสาร วารสาร นิตยสาร
5. วิเคราะห์เลขหมู่เย็บเล่มวารสาร
6. เตรียมหนังสือ ซ่อมหนังสือ
7. จัดนิทรรศการ
8. บริการตอบคำถามช่วยค้นคว้า
9.  จัดป้ายนิเทศ
10.  จัดมุมต่าง ๆ ที่สะดวกแก่ผู้ใช้
11. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
12. จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

Showing 9 items
ชื่อคณะกรรมการวิทยฐานะตำแหน่งภาพบุคลากร
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
ชื่อคณะกรรมการวิทยฐานะตำแหน่งภาพบุคลากร
นายสมชาย คำพิทักษ์ ผู้อำนวยการ 01ผู้อำนวยการโรงเรียน Somchai Kamphthak 
นายพชรศาล สิงหาราโท รองผู้อำนวยการ 02รองผู้อำนวยการ พชรศาล สิงหาราโท 
นางสาววีณา อาจนาเสียว ครู 03หัวหน้างานห้องสมุด คุณครูวีณา อาจนาเสียว 
นางกันตินันท์ ทิพย์นนท์ ครู 05เจ้าหน้าที่ห้องสมุด กันตินันท์ ทิพย์นนท์ 
นางสมจิตร ปณิธานยุติธรรม ครู 04เจ้าหน้าที่ห้องสมุด นางสมจิตร ปณิธานยุติธรรม 
นางสาวปราณปรียา คุณประทุม ครู 06เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ปราณปรียา คุณประทุม 
นางจันจิรา วงศ์บุตร ครู 07เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จันจิรา วงศ์บุตร 
นายพจนปกรณ์ ประยูรพรหม ครู 08เจ้าหน้าที่ห้องสมุด พจนปกรณ์ ประยูรพรหม 
นางสาววันวิสาข์ สิงห์อุ่น ครูผู้ช่วย 09เจ้าหน้าที่ห้องสมุด นางสาววันวิสาข์ สิงห์อุ่น 
Showing 9 items