ข้อมูลห้องสมุด

ข้อมูลพื้นฐาน

      1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพสามารถสนองความต้องการของครูและนักเรียนได้
      2. เพื่อช่วยให้ครูและนักเรียนเลือกอ่านหนังสือและวัสดุอื่น ๆ ได้ตรงกับความต้องการโดยสอดคล้องกับหลักสูตร
      3. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาความรู้ในเรื่องต่าง ๆ อย่างกว้างขวางเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเพิ่มพูนความสนใจและรู้จักแสวงหาความรู้จากวิทยาการใหม่ ๆ
      4. เพื่อจัดประสบการณ์ใช้ห้องสมุดให้นักเรียน ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาความสนใจ และความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมได้
      5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสนใจในการอ่าน  ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านจนพัฒนาการอ่านของตนให้สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ได้อย่างลึกซึ้ง
      6. เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจในชั่วโมงว่าง หรือชั่วโมงพักกลางวันเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
      7. เพื่อเป็นการบริการชุมชนให้ใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนได้
      8. เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ห้องสมุดให้ทันสมัยไว้คอยอำนวยความสะดวกและบริการได้รวดเร็วตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

 ประโยชน์ของห้องสมุด

          ห้องสมุดโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดเป็นแหล่งทรัพยากรที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุดเป็นสถานที่ซึ่งนักเรียนมีสิทธิ์เข้าใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกนอกเหนือจากความรู้ในห้องเรียนและบทเรียนแล้วยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

          1.  สามารถทราบข่าวสารเหตุการณ์ใหม่ ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศได้ทันท่วงที
          2. ได้รับความรู้อย่างลึกซึ้ง และแสวงหาความรู้ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ
          3. เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากการอ่าน และมีทัศนคติกว้างไกล
          4. ช่วยให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
          5. ใช้ความรู้จากห้องสมุดพัฒนาตนเองและช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

วิสัยทัศน์ห้องสมุดโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี                 มีสารสนเทศที่ทันสมัย

สร้างนิสัยรักการอ่าน            ได้มาตรฐานงานบริการ

ภารกิจ 
1. จัดทำแผนพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
2. จัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้
3. จัดหาสารนิเทศในทุกรูปแบบที่มีความทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการ
4. มีระบบจัดเก็บและสืบค้น อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันสมัยครบถ้วนต่อเนื่อง
5.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน
6. ประเมินผลตรวจสอบ ปรับปรุงดำเนินงานห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง

นโยบาย

1.  จัดห้องสมุดเป็นแหล่งสรรพวิทยาการที่ทันสมัยของโรงเรียน

2.  สนับสนุนให้ทุกคนในโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

3. พัฒนาห้องสมุดให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

4. พัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐานของห้องสมุดในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

เป้าหมาย

1. ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

2. มีวัสดุและสานิเทศเพียงพอและตรงกับความต้องการของผู้ใช้

3. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกห้องสมุด

4. นักเรียนเป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จนสามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์ได้อย่างมีเหตุผล

คติพจน์
ห้องสมุด คือ ขุมทรัพย์แห่งปัญญา

ยุทธศาสตร์ห้องสมุดโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

1. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
2. พัฒนาสภาพแวดล้อมห้องสมุด
3. พัฒนางานบริการห้องสมุด