บริหารงานโดย  

นายชูชาติ  จันทบาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยา

         
นางสุไมตรี  นามบัวน้อย  นางดาริกา ชนะฤทธิ์   นายสมคิด อ่อนบาง  นางฐิติมา  งามขำ นายนิรุตต์  มีลาภ 
 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป