นายสมคิด อ่อนบาง 
ครู ชำนาญการ 
ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
 นางน้ำฝน สีเหลือง 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
นางดวงดาว ชนะฤทธิ์ 
ครู ชำนาญการ 
 
 นางพรลภัส พิบูลโภคาสมบัติ 
ครู ชำนาญการ 
 
     
นางฐิติมา งามขำ 
ครู ชำนาญการ
พิเศษ 
 
นางสายหยุด นามวงศ์ 
ครูชำนาญการ 

นางสาวนภาภรณ์ เพียงเพ็ญ 
ครูชำนาญการ 
นางสาวกรรณิการ์ ใจหาญ 
ครู 
        
 นางสาวรณิษฐา แว่วสอน 
ครู 
นางสาวสุทธิกานต์ ชิงช่วง 
ครู 
นางสาวสุรีย์พร อินไชย 
ครู
นางสาวศุภวรรณ นาคเกษม 
ครู 
  
       
นางสาวดนิตา จุลโพธิ์ 
ครู
  
นางสาวเจนจิรา แก้วมามือ 
ครู 
นายสมภพ เบาใจ 
ครู 
 
นายศรายุธ ท้าวประสิทธฺ์ 
ครู 
 
       
 นางสาวปาริชาติ อุปรี 
ครู
 
 นางสาวปภัสสวรรณ พุ่มรัก 
ครู
 นางสาวสุนิทธิรา กันทัด 
ครู
นายสุบิน  สูนเงิน
ครู
       
 นางนฤมล เล็กเจริญ 
ครู 
 
 นางสาวนฤมล ย้อนใจทัน 
ครู
 นางสาวนนทกร ป้อมบุบผา 
ครู
นายประพันธุ์ สิทธิ์น้อย 
ครู
       
นางจุฑามาศ ใจหาญ 
ครู
  
 นายสุพจน์ นามขันทอง 
ครู
นายวรวิทย์ ชิดชอบ 
ครู 
 
นางสาวพรศิริ ชูเรณู 
ครู
 
       
นายคฑาวุธ ขำสะนะ 
ครู
 
นายกิตติชัย เทียนไข 
ครู
นายโชคชัย หัสแดง 
ครูผู้ช่วย 
 
       
 นายวิชิต  ภูนาเชียง
ช้างไม้ชั้น ๔
นายอุทัย  สีโลน
ช่างปูนชั้น ๔ 
  
    
 นายวัลลพ  พรมมา
ครูอัตราจ้าง  
นายวัฒนา คงสะ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
นางสาวศิริรัตย์ กล่ำถึก
ครูธุรการ