นางสุไมตรี นามบัวน้อย 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
 นางน้ำฝน สีเหลือง 
ครู ชำนาญการ 
นางดวงดาว ชนะฤทธิ์ 
ครู ชำนาญการ 
 
 นางพรลภัส พิบูลโภคาสมบัติ 
ครู ชำนาญการ 
 
       
 นายสมคิด อ่อนบาง 
ครู ชำนาญการ 
นางฐิติมา งามขำ 
ครู ชำนาญการ
 
นางสายหยุด นามวงศ์ 
ครูชำนาญการ 
นางสาวนงลักษณ์ ทองสุข 
ครูชำนาญการ 
 
        
 นางสาวนภาภรณ์ เพียงเพ็ญ 
ครูชำนาญการ 
นางสาวสุทธิกานต์ ชิงช่วง 
ครู 
นายกิตติศักดิ์ ดิษอ่วม 
ครู 
 
 นางสาวรณิษฐา แว่วสอน 
ครู 
        
 นายนิรุตต์ มีลาภ 
ครู
 นางสาวกรรณิการ์ ใจหาญ 
ครู 
นางสาวสุรีย์พร อินไชย 
ครู
นางสาวอุบลวรรณ กาทุ่ง 
ครู
       
  นางสาวศุภวรรณ นาคเกษม 
ครู 
 
นางสาวเจนจิรา แก้วมามือ 
ครู 
นายสมภพ เบาใจ 
ครู 
 
นายศรายุธ ท้าวประสิทธฺ์ 
ครู 
 
       
 นางสาวดนิตา จุลโพธิ์ 
ผู้ 
 
 นางสาวปภัสสวรรณ พุ่มรัก 
ครู
 นางสาวสุนิทธิรา กันทัด 
ครู
นายสุบิน  สูนเงิน
ครู
       
 นางนฤมล เล็กเจริญ 
ครู 
 
 นางสาวนฤมล ย้อนใจทัน 
ครู
 นางสาวนนทกร ป้อมบุบผา 
ครู
นางสาวปาริชาติ อุปรี 
ครู
 
       
 นายประพันธุ์ สิทธิ์น้อย 
ครู
 นายสุพจน์ นามขันทอง 
ครู
นายวรวิทย์ ชิดชอบ 
ครู 
 
นางสาวพรศิริ ชูเรณู 
ครู
 
       
นางจุฑามาศ ใจหาญ 
ครู
 
 นายคฑาวุธ ขำสะนะ 
ครู
 
นายกิตติชัย เทียนไข 
ครูผู้ช่วย 
 
นายโชคชัย หัสแดง 
ครูผู้ช่วย 
 
       
 นายวิชิต  ภูนาเชียง
ช้างไม้ชั้น ๔
นายอุทัย  สีโลน
ช่างปูนชั้น ๔ 
  
    
 นายวัลลพ  พรมมา
ครูอัตราจ้าง  
นายวัฒนา คงสะ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
นางสาวศิริรัตย์ กล่ำถึก
ครูธุรการ