แบบ บค

แบบพิมพ์ที่ใช้ในการดำเนินงานตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545


แบบ บค.01 บัญชีแสดงพื้นที่เขตบริการของสถานศึกษา
แบบ บค.02 แบบสำรวจข้อมูลประชากรวัยก่อนเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
แบบ บค.03 บัญชีรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
แบบ บค.04 ตัวอย่างประกาศ ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษา
แบบ บค.05 ประกาศ ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่สำเร็จการศึกษาชั้นป.6 ไปเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาที่จัดการภาคบังคับ
แบบ บค.05/1 ตัวอย่างหนังสือแจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมต้น
แบบ บค.06 แบบหนังสือแจ้งผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษา
แบบ บค.07 แบบหนังสือแจ้งผู้ปกครองส่งเด็กที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบ บค.08 แบบหนังสือแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน
แบบ บค.09 แบบหนังสือรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษา
แบบ บค.09/1 แบบบัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบ บค.09/2 แบบบัญชีรายชื่อเด็กในเขตบริการที่ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบ บค.09/3 แบบรายงานการรับเด็กนอกเขตบริการของโรงเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบ บค.09/4 แบบสรุปผลการรับนักเรียน
แบบ บค.10 แบบหนังสือส่งรายชื่อนักเรียนที่จบชั้นป.6 ให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบเขตบริการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
แบบ บค.10/1 แบบบัญชีรายชื่อนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แบบ บค.11 แบบหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน กรณีเมื่อสถานศึกษาเปิดสอนครบเจ็ดวันแล้ว  แต่ผู้ปกครองยังไม่ส่งเด็กเข้าเรียน
แบบ บค.12 แบบหนังสือรายงานกรณีผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียน
แบบ บค.13 แบบหนังสือรายงานกรณีผู้ปกครองไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
แบบ บค.14 แบบหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน กรณีนักเรียนขาดเรียน
แบบ บค.15 แบบรายงานกรณีนักเรียนหยุดเรียน
แบบ บค.16 แบบคำร้องขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
แบบ บค.17 แบบหนังสือแจ้งการผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
แบบ บค.18 แบบรายงานการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
แบบ บค.19 แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน
แบบ บค.20 แบบหนังสือส่งนักเรียนไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ขอย้ายเข้า
แบบ บค.21 แบบหนังสือขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน
แบบ บค.21/1 แบบบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขออนุญาตจำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน
แบบ บค.22 แบบรายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายเข้าไปเรียน
แบบ บค.23 แบบแจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายเข้าไปเรียน
แบบ บค.24 แบบหนังสือรายงานการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ(แล้วแต่กรณี) ที่นักเรียนย้ายเข้า
แบบ บค.25 แบบหนังสือสอบถามการรับนักเรียนระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ(แล้วแต่กรณี)
แบบ บค.26 แบบหนังสือสอบถามการรับนักเรียนของสถานศึกษา
แบบ บค.27 แบบหนังสือรับรองการไม่มีตัวตน
แบบ บค.28 แบบหนังสือการจำหน่ายนักเรียน
แบบ บค.29 แบบหนังสือรายงานการจำหน่ายนักเรียน
แบบ บค.29/1 แบบบัญชีรายชื่อนักเรียนที่จำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน
แบบ บค.30 แบบขอเข้าไปในสถานที่เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็กของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
แบบ บค.31 แบบบันทึกการเข้าไปในสถานที่เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็ก
  คำอธิบายแบบพิมพ์ต่างๆ


Comments