> กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาววนิดา วัฒนวิจารณ์
ดนตรีไทย

นางรัชนี  หนูเพ็ง
หัวหน้ากลุ่มสาระ (นาฎศิลป์)


นายสุภชัย  จันทะโสม
ดนตรีสากลนางสาวไวโอลิน  จันทะโสม
ดนตรีสากล
 นางสาวธนียา  กิตติสิทโธ
Comments